Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 31.03.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

06 / 431

 

01. Šef kabineta -1 (jedan) izvršitelj
02. Federalni tržišni inspektor u Odjeljenju uprave u Tuzli (GP Orašje) -1 (jedan) izvršitelj
03. Federalni farmaceutski inspektor u Inspektoratu sanitarno-zdravstveno-farmaceutske inspekcije -1 (jedan) izvršitelj
04. Federalni inspektor rada za oblast radnih odnosa u Inspektoratu inspekcije rada  -1 (jedan) izvršitelj
05. Stručni savjetnik za pravne poslove i radne odnose u Sektoru za pravne i opće poslove -1 (jedan) izvršitelj
06. Federalni rudarski inspektor -1 (jedan) izvršitelj
07. Federalni vodoprivredni inspektor -1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: vrši sve poslove na prijemu i tehničkom kompletiranju materijala iz nadležnosti svih osnovnih organizacionih jedinica koji se dostavljaju direktoru i sekretaru Uprave na razmatranje i odlučivanje sa mišljenjem na osnovu čega su materijali izrađeni (po osnovu godišnjeg programa rada, mjesečnih planova inspekcijskog nadzora i sl.); organizuje i vrši dostavljanje svih materijala iz nadležnosti Uprave koje razmatra i usvaja Vlada Federacije, odnosno Parlament Fedracije BiH i drugi federalni organi; vrši poslove na organizovanju i neposrednoj pripremi sjednica Stručnog kolegija direktora Uprave, vodi zapisnik i dostavlja ga sekretaru Uprave i rukovodiocima osnovnih jedinica na realizaciju; učestvuje u izradi informacija, analiza, izvještaja i drugih materijala iz nadležnosti Uprave po nalogu direktora; učestvuje u izradi planskih dokumenata iz djelokruga nadležnosti Kabineta direktora; obavlja poslove evidencije svih prigovora na rad federalnih inspektora; vrši prijem stranaka po ovlaštenju direktora Uprave; daje potrebna uputstva, priprema nacrte mišljenja Uprave o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Uprave po upitima fizičkih i pravnih lica nad kojima se vrši inspekcijski nadzor; priprema mišljenja Uprave na zahtjeve organa državne uprave i ostalih državnih organa; izrađuje program rada i plan razvoja Kabineta i preduzima mjere za njegovo sprovođenje; pregleda dnevnu štampu i upoznaje direktora i sekretara Uprave o svim značajnijim pitanjima i događajima koji se odnose na poslove iz nadležnosti Uprave; vrši poslove lektorisanja i druge poslove iz nadležnositi organizacione jedinice po nalogu neposrednog rukovodioca, koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.518,00 KM (4,60 x 330)

02. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u čl. 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost tržišne inspekcije; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.419,00 KM (4,30 x 330)

03. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u čl. 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.419,00 KM (4,30 x 330)

04. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u čl. 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.419,00 KM (4,30 x 330)


05. Opis poslova:vrši izradu prednacrta zakona i podzakonskih propisa o pitanjima iz nadležnosti Uprave koje donosi Vlada Federacije BiH i direktor Uprave, kao i izmjene i dopune tih propisa; vrši pravnu obradu tekstova podzakonskih propisa koje pripremaju osnovne organizacione jedinice Uprave o pitanjima iz svoje nadležnosti i obezbjeđuje njihovu usklađenost sa pravnim sistemom i pravnom tehnikom koja se odnosi na izradu propisa; priprema nacrte ugovora, sporazuma, protokola i memoranduma iz oblasti Uprave uz učešće osnovnih organizacionih jedinica iz čije se nadležnosti izrađuju takvi akti i obezbjeđuje njihovu pravnu formu i usklađenost sa zakonima i drugim propisima; priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja na upite građana, pravnih lica i drugih subjekata o primjeni pojedinih odredaba i vrši obradu konačnih pravnih objašnjenja koja o tim pitanjima pripremaju ostale osnovne organizacione jedinice Uprave;izrađuje nacrte svih vrsta rješenja i drugih pojedinačnih akata koji se odnose na prava i dužnosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa u Upravi, kao i druga rješenja koja donosi direktor Uprave; obrađuje sva pitanja koja se odnose na objavljivanje internog oglasa i javnog konkursa u vezi popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Upravi; priprema nacrte rješenja po zahtjevima državnih službenika i namještenika koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa; vrši i druge poslove iz nadležnositi organizacione jedinice po nalogu neposrednog rukovodioca, koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.353,00 KM (4,10 x 330)


06. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u čl. 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost rudarske inspekcije, vrši kontrolu primjene propisanih mjera zaštite na radu, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora.


Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.419,00 KM (4,30 x 330)
07. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u čl. 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.419,00 KM (4,30 x 330)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:


Za poziciju 01.
- VSS, VII stupanj, završen pravni, ekonomski ili fakultet političkih nauka,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru,
- poznavanje engleskog jezika


Za poziciju 02.
-VSS, VII stupanj, završen, ekonomski, pravni, veterinarski, poljoprivredni ili hemijsko - tehnološki fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- stručni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa članom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji postavljeni kandidat dužan steći u roku koji bude određen propisom Vlade Federacije BiH,
- certifikat ECDL o poznavanju rada na računaru za prva 4 (četiri) osnovna modula koji je postavljeni kandidat dužan steći u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odnosno od dana stupanja na posao,
- položen vozački ispit „B" kategorije

Za poziciju 03.
- VSS, VII stupanj, završen farmaceutski fakultet,
- najmanje 3 (tri)godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- stručni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa članom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji postavljeni kandidat dužan steći u roku koji bude određen propisom Vlade Federacije BiH,
- certifikat ECDL o poznavanju rada na računaru za prva 4 (četiri) osnovna modula koji je dužan postavljeni kandidat steći u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odnosno od dana stupanja na posao,
- položen vozački ispit „B" kategorije


Za poziciju 04.
- VSS, VII stupanj, završen pravni fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- stručni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa članom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji postavljeni kandidat dužan steći u roku koji bude određen propisom Vlade Federacije BiH,
- certifikat ECDL o poznavanju rada na računaru za prva 4 (četiri) osnovna modula koji je postavljeni kandidat dužan steći u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odnosno od dana stupanja na posao,
- položen vozački ispit „B" kategorije


Za poziciju 05.
- VSS,VII stupanj, završen pravni fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru


Za poziciju 06.
- VSS, VII stupanj, završen rudarski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci na poslovima tehničkog rukovođenja, nakon
sticanja visoke školske spreme, u rudnicima ugroženim metanom i opasnom ugljenom prašinom,
- stručni ispit za tehnicko rukovođenje u oblasti rudarstva,
- stručni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa članom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji,
postavljeni kandidat, dužan steći u roku koji bude određen propisom Vlade Federacije BiH,
- certifikat ECDL o poznavanju rada na računaru za prva 4 (četiri) osnovna modula koji je postavljeni
kandidat dužan steći u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji, odnosno od dana stupanja na posao,
- položen vozački ispit „B" kategorije


Za poziciju 07.
-VSS, VII stupanj, završen građevinski, poljoprivredni, mašinski, geološki (hidrogeolog), tehnološki, prirodno - matematički fakultet - smjer hemije ili biologije,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- stručni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa članom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji postavljeni kandidat dužan steći u roku koji bude određen propisom Vlade Federacije BiH
- certifikat ECDL o poznavanju rada na računaru za prva 4 (četiri) osnovna modula koji je postavljeni kandidat dužan steći u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odnosno od dana stupanja na posao,
- položen vozački ispit „B" kategorije

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, a za poziciju 06. nakon sticanja VSS na poslovima tehničkog rukovođenja u rudnicima ugroženih metanom i opasnom ugljenom prašinom
3.dokaz o poznavanju rada na računaru (pozicije 01. i 05.)
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (pozicija 01.)
5. važeću vozačku dozvolu za vozača "B" kategorije (pozicije: 02.,03.,04.,06. i 07.)
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.