Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 17.03.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

06 / 430

 

01. Šef Odsjeka za upravljanje projektima (PMU) - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik za upravljanje finansijama za realizaciju projekata
iz oblasti voda - 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni savjetnik za nabavke za realizaciju projekata iz oblasti voda - 1 (jedan) izvršitelj
04. Stručni saradnik - prevodilac - 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: Rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 44. Pravilnika i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka, i to: koordinira poslove sa svim ostalim učesnicima u implementaciji projekata (davaoci i korisnici sredstava, konsultanti i dr.); organizuje pripremu dokumenata iz djelokruga Odsjeka i stara se o njihovoj realizaciji; osigurava da se projekti realiziraju u skladu sa ugovorima i dokumentima projekta; rukovodi i koordinira rad svih učesnika na projektu i dinamiku implementiranja projekata; organizuje razvoj i primjenu odgovarajućeg sistema izvještavanja za pojedinačne projekte u skladu sa zahtjevima ugovora i vrši druge poslove koje odredi pomoćnik ministra.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.485.00 KM (4,50x330).

02. Opis poslova: Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene u oblasti vodoprivrede, kao i projektne zadatke u toj oblasti; vrši upravljanje svim finansijskim sredstvima koja su ugovorima i sporazumima raspoređena pojedinačnim projektima čijom imlementacijom upravlja ili čiju implementaciju prati Odsjek; vrši koordinaciju svih aktivnosti projekta radi obezbjeđenja finansijskih sredstava u skladu sa dinamikom realizacije projekta, odgovoran za pripremu i implementaciju administrativnih i finansijskih procedura po pojedinačnim projektima kojima upravlja Odsjek, rukovodi svim finansijskim transakcijama koje su vezane za pojedinačne projekte uključujući i sve bankovne transfere (domaće i međunarodne), te plaćanja dobavljačima, izvođačima, i dr. ugovaračima; razvija i implementira odgovarajući sistem za praćenje podataka i sredstava te izvještavanje i korespondenciju po pojedinačnim projektima, razvija i implementira interni sistem kontole, revidira izvještaje vanjskih revizora o pojedinačnim projektima, te izvještaje federalnih revizora koji se odnose na utrošak lokalnih sredstava i primjenjuje sve aktivnosti na korigovanju poslovanja u skladu sa revizorskim izvještajima, provodi sve finansijske odredbe pojedinačnih ugovora o projektima, uspostavlja i prati rad potrebnih kompjuterskih alata (software), upravlja i sa finansijama koje se odnose na rad i potrebe Odsjeka, izvještava o svim finansijskim izvorima za pojedinačne projekte, učestvuje u pripremi budžeta Sektora, priprema finansijske izvještaje ministru, a po zahtjevu Vladi F BiH, Federalnom ministarstvu finansija, Ministarstvu finansija i trgovine BiH, i dr., uspostavlja adekvatne sisteme za praćenje investicija koje se finansiraju iz različitih finansijskih izvora (krediti, grant sredstva, lokalno učešće); vrši i druge poslove koje odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.353.00 KM (4,10x330).

03. Opis poslova: Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene u oblasti vodoprivrede, kao i projektne zadatke u toj oblasti; vrši provođenje odredbi ugovora i ispunjavanje obaveza ministarstva koje su preduslov za operativnu realizaciju pojedinačnih projekata i osigurava da se sve nabavke roba, radova i usluga za pojedine projekte vrše u skladu sa legislativom utvrđenom ugovorom ili sporazumom za projekat; vrši provjeru zakonitosti procedura javnih nabavki koje provode krajnji korisnici po pojedinačnim projektima; priprema opis procedura nabavki u skladu sa ugovorom (priručnik o nabavci i sl.); uspostavlja i održava bazu podataka i arhivu koja se odnosi na sve aktivosti vezane za nabavke, prati rad i pruža pomoć tehničkim grupama (općinskim timovima za implementaciju podprojekata) u pripremi i sprovođenju procedura javnih nabavki za pojedinačne projekte; vrši kontrolu tenderske dokumentacije ukoliko ove dokumente pripremaju tehničke grupe, odnosno priprema tendersku dokumentaciju ukoliko ugovor zahtjeva da to priprema Odsjek, odgovoran je za dostavu tenderskih dokumenata, ugovora i druge potrebne dokumentacije investitoru po završenom pregledu; pregleda izvještaje o evaluaciji koje dostavljaju tehničke grupe koje provode procedure nabavki (općinski timovi i sl.) i po odobrenju istih informira davaoca sredstava; prati da se poštuju rokovi specificirani u tenderskim procedurama i ugovorima prema ugovoračima, uspostavlja efikasan sistem za praćenje nabavki i ugovaranja i upravlja istim; vrši i druge poslove koje odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.353.00 KM (4,10x330).

04. Opis poslova: Obavlja poslove prevođenja dokumenata sa engleskog jezika i na engleski jezik koje prima i šalje Odsjek; vrši simultano prevođenje na sastancima u vezi projekata u oblasti voda i u drugim slučajevima koje odredi šef Odsjeka; vrši zaprimanje i evidentiranje računa i drugih finansijskih, pravnih i drugih dokumenata koji se odnose na pojedinačne projekte; vrši prevođenje pisanih dokumenata korespondencije u vezi projekata i drugih zadataka Odsjeka i Sektora; vrši i druge poslove koje odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.221.00 KM (3,70x330).

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS/VII stupanj strućne spreme - završen građevinski ili ekonomski fakultet,
- najmanje 4 (četiri) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- VSS/ VII stupanj stručne spreme- završen ekonomski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03:
- VSS /VII stupanj stručne spreme- pravni fakultet ili građevinski fakultet- hidrotehničkog smjera,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 04:
- VSS/VII stupanj stručne spreme - završen filozofski fakultet (odsjek engleski jezik),
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na natječaj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom bivše SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (za pozicije od 01. do 03.),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, bit će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v, 71000 Sarajevo
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
broj 06/430»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


D I R E K T O R

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.