Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Maglaj
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 17.03.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), i članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/10) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Općine Maglaj, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj5 / 258

 

01. Urbanističko-građevinski i putni inspektor u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove -1 (jedan ) izvršitelj
02. Komunalno-sanitarno-vodoprivredni inspektor u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti -1 (jedan )izvršitelj

01. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: izradu i reviziju tehničke dokumentacije za gradnju građevina, gradnju građevina, rekonstrukciju, sanaciju, upotrebu, održavanje i uklanjanje građevine, kvalitet građevinskih proizvoda, uređenje prostora, suzbijanje bespravne gradnje, zaštitu okoliša i prirodnih resursa, izgradnju i usaglašenost dokumenta prostornog uređenja (prostorni planovi, urbanistički planovi, regulacioni planovi i dr.), provođenje dokumenta prostornog uređenja, izdavanje urbanističkih saglasnosti i akata koji određuju urbanističko-tehničke uvjete, zaštitu okoliša, spomenika kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa, rad pravnih lica koji obavljaju stručne poslove prostornog planiranja, vođenje evidencije o podacima prostornog uređenja, zaštitu okoliša i zaštitu voda, kontrolu iskorištenih i otpadnih voda i provođenje planova zaštite od zagađivanja voda, zaštitu prirode, obnovu i poboljšanje ekološkog kvaliteta, dovođenje kulturi oštećenog zemljišta nakon prestanka istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, čuvanje, upravljanje i korištenje prirodnh resursa, učestvuje u izradi predmjera i predračuna u vezi sa izradom infrastrukturnih objekata na putu i klizištima, vodi evidenciju podataka o putevima, objektima na putu, putnim pojasima, saobraćajnoj signalizaciji i opremi na putevima, vodi evidenciju podataka o klizištima, priprema prijedloge sanacije, prati stanje i vrši izradu informacija o stanju putne mreže, vodi evidenciju i ukazuje na potrebu parking prostora, signalizacije na putnoj mreži i učestvuje u sklapanju ugovora o izvođenju radova na istom, izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima iz nadležnosti urbanističko-građevinske inspekcije, samostalno i po nalogu općinskog načelnika.
2. Opis poslova: prati propise BiH, F BiH, Kantona i Općine iz nadležnosti sanitarne inspekcije i obavještava općinskog načelnika o mjerama koje treba poduzeti, vrši sanitarni nadzor u skladu sa sanitarnom inspekcijom i drugih propisa, a naročito: sprovođenje i preduzimanje mjera i akcija za sprečavanje, suzbijanje zaraznih bolesti, proizvodnjom i prometom životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, proizvodnjom i prometom otrova, sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima u školama, zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne i dječje zaštite, objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, javnim lokalima, naseljima i drugim javnim mjestima i objektima, objektima i sredstvima javnog saobraćaja, vodama, objektima i uređajima za snabdijevanje vode za piće, licima uposlenim na poslovima na kojima mogu svojim zdravstvenim stanjem da ugroze zdravlje drugih ljudi, sprovođenjem obaveznih preventivnih i protivepidemijskih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, pregled projekata i lokacije za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata, vodovoda, tehnoloških voda i drugo, davanje preventivno tehničkih saglasnosti na projekte izgradnje i lokacije izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije poslovnih objekata, vodovoda, kanalizacije i drugo, izvršavanje zakona i drugih podzakonskih akata iz oblasti sanitarne, higijenske i protivepidemiološke zaštite ljudi za koje je nadležan organ uprave, samostalno ili kao sunadležan sa drugom inspekcijom, prijavljivanje zaraznih bolesti i kliconoša, zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz nadležnosti nadzora sanitarne inspekcije, podnosi prijave nadležnim organima, izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora, sanitarne inspekcije i uspostavlja saradnju sa drugim organima iz ove oblasti, vrši nadzor nad zakonitošću rada iz oblasti zdravstva, izrađuuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje, vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti, po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva (prijave), vrši pregled i nadzor nad obavljanjem djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje, donosi rješenja kojim naređuje otklanjanje iutvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama, u slučaju povrede zakona i drugih propisa podnosi zahtjev za pokretanje postupka, provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo izvršenje, može poduzimati i odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u povredi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obevezu iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka, zapisnikom izuzetno može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu, vrši izdavanje sanitarne saglasnosti za izgradnju novih objekata, objekata u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti, učestvuje u izradi nacrta odluka i drugih akata iz nadležnosti službe, izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvješatje o svom radu, izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada, daje stručna mišljenja i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi viših nivoa vlasti na njihov zahtjev, učestvuje u pripremi prijedloga odgovora na vijećnička pitanja iz djelokruga rada radnog mjesta, vrši koordinaciju poslova i zadataka svih učesnika u oblasti komunalne djelatnosti, učestvuje u izradi prijedloga općinskih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti, učestvuje u izradi programa i planova iz oblasti komunalne djelatnosti, prikuplja izvještaje o prekopavanju javnih površina, sječi, sadnji stabala na javnim površinama, te o tome sačinjava službenu evidenciju, pribavlja potrebna mišljenja, nalaze i saglasnosti u vezi sa sječom i sadnjom parkovskog, alejnog zelenila, sarađuje sa predstavnicima mjesnih zajednica na poslovima unapređenja komunalne higijene i održavanja javnih površina, uspostavlja katalog zagađivača na području općine, te uspostavlja bazu podataka iz oblasti zaštite okoliša i vodoprivrede, predlaže mjere za unapređenje zaštite okoliša u nadležnosti općine, učestvuje u prvostepenom postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti i daje elemente za određivanje urbanističko-tehničkih uvjeta u oblasti zaštite okoline i vodoprivrede, vrši i druge poslove iz djelokruga službe po nalogu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika, vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona kojim se uređuje oblast vodoprivrede u skladu sa obavještenjima i nadležnostima propisanih zakonom, kontroliše stanje vodotoka i voda na području općine, pregleda sve vodoprivredene radove, izgradnju objekata i sve druge radove koji mogu da prouzrokuju kvalitativnei kvantitativne promjene u prirodnom i vještački uspostavljenom režimu voda radi ustanovljena da li se radovi ili objekti izvode u skladu sa federalnim Zakonom o vodama i vodoprivrednim aktima, kontroliše sprovođenje uvjeta iz vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola, pregleda i kontroliše planove za odbranu od poplava i njihovo sporovođenje, kontroliše sprovođenje plana zaštite voda od zagrijavanja, vođenja vodoprivrednog informacionog sistema provođenja planova i programa javnih preduzeća za vodna područja, vrši pregled načina iskorištavanja objekata i uređaja radi utvrđivanja da li je u skladu sa izdatim vodoprivrednim dozvolama, vodoprivrednim nalazima i opštim aktom održavanja, korištenju i osmatranju vodoprivrenog objekta i postupanju u slučaju kvara ili havarije na objektu, kontroliše rezultate mjera, količine i kvaliteta iskorištenih voda i otpadnih voda, kao izvađenog materijala iz vodotoka, kontroliše funkcionisanje i ispravnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kontroliše ispravnost i pogon zaštitnih vodoprivrednih objekata i objekata za iskorištavanje voda, kontroliše ispravnost mjernih uređaja za utvrđivanje količine iskorištene vode i ispuštene otpadne vode, kao i uređaja za mjerenje količine smanjenja i koncentracije dima i plina koji se ispuštaju u atmosferu iz privrednih objekata, kontroliše mjerenje i ispitivanja iskorištenih voda, otpadnih voda i izvađenog materijala iz vodotoka, rezultate tih mjerenja i ispitivanja, vođenje o tome propisanih evidencija i dostavljanje propisanih izvještaja javnom preduzeću za vodno područje, kontroliše korištenje voda i javnog dobra u skladu sa zakonom, povremeno oduzima bespravno izvađeni materijal iz vodotoka i sječeno drvo iz šumskog zaštitnog pojasa i sredstava kojima je izvršeno bespravno vađenje materijala iz vodotoka i sječenog drveta iz šumskog zaštitnog pojasa i njihovog transporta, postupa po pisanim ili usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi povrede propisa nad kojima vrši nadzor u granicama svoje nadležnosti, blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki , odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora, dostavlja pisane obavjesti, ažurno vodi propisane evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima, poduzetim mjerama, vrši druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, odgovoran je za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta.


Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01:
- VSS/VII stepen stručne spreme, završen građevinski ili arhitektonski fakultet,
- najmanje 3 (tri ) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- položen vozački ispit „B" kategorije,
- poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 02:
- VSS/VII stepen stručne spreme, završen tehnološki fakultet,
- najmanje 3 (tri ) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- položen vozački ispit „B" kategorije,
- poznavanje rada na računaru,

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B" kategorije
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Maglaj»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.