Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećih državnih službenika u Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 17.03.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), i članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/10) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona


5 / 259


01. Pomoćnik direktora za krivični postupak - 1 (jedan) izvršitelj
02. Pomoćnik direktora za krivični postupak za maloljetnike - 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova: obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar Sektora za krivični postupak; odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Sektoru; pomoćnik direktora ovlaštenja iz svoje nadležnosti vrši tako što neposredno rukovodi sektorom za koji je zadužen i u tom pogledu organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice; raspoređuje poslove na službenike i namještenike u okviru Sektora; daje upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora kojim rukovodi; redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora; predlaže preduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; izvršava poslove po nalogu direktora Zavoda i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Zavoda; pomoćnik direktora za krivični postupak pruža neposrednu stručnu pomoć osumnjičenim, optuženim odnosno osuđenim u skladu sa zakonom; utvrđuje prioritete u radu; obezbjeđuje zakonito, blagovremeno, stručno i racionalno vršenje poslova u Sektoru; utvrđuje prijedloge izvještaja o radu Zavoda iz djelokruga Sektora; utvrđuje metodologiju izrade informacija, analiza i izvještaja iz djelokruga Sektora za godišnji program rada Zavoda; potpisuje akte iz djelokruga Sektora osim akata koje potpisuje direktor i parafira akte koji se pripremaju u Sektoru, a koje potpisuje direktor, odgovoran je za primjenu, provođenje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetima prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000; preduzima radnje prema općinskim sudovima na području Kantona, Kantonalnim sudom, Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona i drugim organima i učestvuje u svim fazama krivičnog postupka i vrši stručne poslove koji se odnose na odbranu i zastupanje osumnjičenih, odnosno optuženih i osuđenih lica u krivičnom postupku u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", bro 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09 i 12/10) te drugim pozitivnim pravnim propisima; tokom krivičnog postupka branitelj Zavoda, zastupajući osumnjičenog, odnosno optuženog, preduzima sve mjere i neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjenica, prikupljanja dokaza koji idu u korist osumnjičenog, odnosno optuženog kao i zaštite njegovih prava; izuzetno obavlja i poslove punomoćnika u skladu sa Zakonom o parničnom postupku i drugim pozitivnim pravnim propisima; za svoj rad odgovara direktoru Zavoda.
02. Opis poslova: obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar Sektora za krivični postupak za maloljetnike; odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Sektoru; pomoćnik direktora ovlaštenja iz svoje nadležnosti vrši tako što neposredno rukovodi sektorom za koji je zadužen i u tom pogledu organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice; raspoređuje poslove na službenike i namještenike u okviru Sektora; daje upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora kojim rukovodi; redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora; predlaže preduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; izvršava poslove po nalogu direktora Zavoda i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Zavoda; pomoćnik direktora za krivični postupak za maloljetnike pruža neposrednu stručnu pomoć maloljetnicima prema kojima se vodi krivični postupak u skladu sa zakonom; utvrđuje prioritete u radu; obezbjeđuje zakonito, blagovremeno, stručno i racionalno vršenje poslova u Sektoru; utvrđuje prijedloge izvještaja o radu Zavoda iz djelokruga Sektora; utvrđuje metodologiju izrade informacija, analiza i izvještaja iz djelokruga Sektora za godišnji program rada Zavoda; potpisuje akte iz djelokruga Sektora osim akata koje potpisuje direktor i parafira akte koji se pripremaju u Sektoru, a koje potpisuje direktor; odgovoran je za primjenu, provođenje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetima prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000; preduzima radnje prema općinskim sudovima na području Kantona, Kantonalnim sudom, Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona i drugim organima i učestvuje u svim fazama krivičnog postupka i vrši stručne poslove koji se odnose na odbranu i zastupanje u krivičnom postupku prema maloljetnicima, a izuzetno protiv punoljetnih lica u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", bro 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09 i 12/10) te drugim pozitivnim pravnim propisima; tokom krivičnog postupka branitelj Zavoda, zastupajući maloljetne osobe prema kojima je pokrenut krivični postupak, mora preduzeti sve mjere i neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjenica, prikupljanja dokaza koji idu u korist maloljetnika kao i zaštite njegovih prava; izuzetno po potrebi i po nalogu direktora Zavoda obavlja i poslove punomoćnika u skladu sa Zakonom o parničnom postupku Federacije BiH; za svoj rad odgovara direktoru Zavoda.

Uvjeti:Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za pozicije 01. i 02.

- VSS, VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet
- položen pravosudni ispit
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS, od toga najmanje 3 (tri) godine radnog staža na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
3. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS i radnom stažu na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom
« Javni natječaj za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona »

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.