Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 10.03.2011. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

06 / 428

- Načelnik/ica Jedinice za internu reviziju -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Rukovodi Jedinicom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 43. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Jedinice i to: priprema strateške i planske dokumente iz djelokruga Jedinice i stara se o njegovoj realizaciji; prati primjenu propisa iz oblasti finansija i u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva i predlaže izmjene i dopune istih; daje uputstva i nadgleda funkcionisanje i djelotvornost internih kontrola; objedinjava izvještaje internih kontrolora i o rezultatima obavještava i savjetuje ministra o smanjenju faktora rizika; daje preporuke ministru za poboljšanje sistemske kontrole; prati provođenje mjera koje preduzima rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se vrši revizija i ministar, daje konačne prijedloge i mišljenja na zakone i druge propise koji uređuju finansijsko-računovodstveno poslovanje u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva; vrši izradu raznih analiza, izvještaja i davanja mišljenja o materijalima iz nadležnosti Jedinice; predlaže program rada i plan razvoja Jedinice i preduzima mjere za njegovo provođenje; vrši i druge poslove koje odredi ministar.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.518,00 KM (4,60x330)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predveđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, i to:


-VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
-najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
-poznavanje rada na računalu.

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).


b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računalu,
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica
Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski - kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19
sa naznakom:
«Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


RAVNATELJ

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.