Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje dijela javnog natječaja-Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u svezi sa točkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, broj:01-02-358/10 od 25.10.2010. godine, točkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, broj:01-02-456/10 od 27.12.2010. godine i zahtjeva Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa/Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona broj:01-34-1348/2010-4 od 25.01.2011. godine i broj:01-34-1348/2010-5 od 01.02.2011. godine za poništenje dijela javnog natječaja, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA


5 / 251Poništava se dio javnog natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa/Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH" broj: 86/10 od 22.12.2010. godine i u dnevnim novinama «Dnevni avaz» i «Dnevni list» od 20.12.2010.godine, i to za pozicije:

01.Viši stručni suradnik za materijalno-financijsko poslovanje - na određeno vrijeme do povratka odsutnog državnog službenika sa bolovanja - 1 (jedan) izvršitelj,
02. Viši stručni suradnik za poslove i zadaće srednjeg i visokog školstva i znanosti - 1 (jedan) izvršitelj,
04. Stručni suradnik za poslove i zadaće autoškola i vozačkih ispita - 1 (jedan) izvršitelj.RAVNATELJ

Sead Maslo, dipl.iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.