Riječ direktora

Poštovani posjetitelji!

 

Dobrodošli na internetsku stranicu Agencije za državnu službu FBiH!


Nadamo se da ćete na ovim stranicama pronaći mnoštvo korisnih informacija koje će vam pomoći da se upoznate sa organizacijom i svim aktivnostima Agencije za državnu službu FBiH.

Agencija predstavlja jedinstvenu i samostalnu stručnu službu koja, između ostalih, vrši poslove realiziranja procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev organa državne službe FBiH, odnosno organiziranja i realiziranja stručne naobrazbe i usavršavanja državnih službenika zaposlenih u organima državne službe.

Uzimajući u obzir obaveze koje proizilaze iz Evropskog partnerstva- dokumenta koji inicira prioritete u pripremama za integraciju u EU- Agencija ima zadatak da predlaže i inicira sve aktivnosti u reformskoj oblasti ''Upravljanje ljudskim potencijalima'' Akcionog plana 1 Strategije za reformu javne uprave u BiH.

Naša vizija usmjerena je na profesionalizaciji državne službe i na razvoju ljudskih potencijala kroz stalno usavršavanje državnih službenika. Uvjereni smo da će se permanentnim osposobljavanjem državnih službenika za obavljanje visokostručnih poslova specifičnih za potrebe integracija u EU, poboljšati uslovi za približavanje europskim standardima u oblasti javne uprave.

Naša misija je da promoviramo najviše etičke standarde u radu državnih službenika kroz stalnu edukaciju i obuku te da moderniziramo praksu menadžmenta ljudskih potencijala kako bi se postigla veća efikasnost i motiviranost državnih službenika.

Naš cilj je da sve aktivnosti obavljamo na efikasan, otvoren i transparentan način kao i da doprinesemo razvoju elektronske uprave. Zalažemo se za moderan model upravljanja ljudskim resursima, prevazilaženjem birokratizma i administrativnih prepreka.

U cilju ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potrebno je da svi organi vlasti u BiH urgentno i odlučno provode daljnje reforme javne uprave. U tom smislu Agencija za državnu službu FBiH daje svoj doprinos pridržavajući se etičkih načela u radu, orijentirana ka ostvarivanju što boljih rezultata optimalnim korištenjem resursa.

Zahvaljujemo na dosadašnjem povjerenju i nadamo se da ćete nam i dalje svojim komentarima i prijedlozima pomagati u poboljšanju rada Agencije.

 

Ravnatelj Agencije
Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.