Dokumenti
Dopuna liste experata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika, "Sl. novine FBiH 43/07"
"Sl. novine FBiH 43/07"
Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor, ''Sl. novine FBIH'', broj 37/10
''Sl. novine FBIH'', broj 37/10
Lista experata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika
"Sl. novine FBiH 39/07" od 06.06.2007. godine
Registar državnih službenika (Naputak za ispunjavanje i upiti)
Kriteriji o utvđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Obrazac za ocjenu o radu
Prijava za obuku
Dopunjeni priručnik sa seminara kancelarijskog poslovanja''
Primjer uvjerenja/potvrde za prijavu na javni konkurs/natječaj
Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u organima državne službe
Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u FBIH
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.