Federal Civil Service Agency

Vlada Federacije BiH je u septembru 2003. godine donijela Uredbu o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj 48/03), kojom se uređuje djelokrug, organizacija i rukovođenje Agencijom.

Uspostava Agencije je, u skladu sa Zakonom o državnoj službi Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH» br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), počela imenovanjem Komisije za izbor direktora Agencije.

Imenovanje direktora Agencije izvršeno je na sjednici Vlade održanoj 04. marta 2004.godine.

U Zakonom predviđenom roku direktor Agencije izradio je i Vladi FBiH dostavio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije, a na koji je Vlada dala saglasnost 19. 04. 2004. godine.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, Agencija je jedinstvena i samostalna stručna služba, koja se sastoji od šest osnovnih unutarnjih organizacionih jedinica:

- Ured direktora Agencije
- Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski-kanton sa sjedištem u Livnu
- Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Mostaru
- Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici
-. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli
- Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Sarajevu

zbor državnih službenika u Agenciji izvršen je po procedurama koje su po prvi put primijenjene i po kojima do sada nije primljen niti jedan državni službenik u Federaciji. Po sličnim procedurama odvijaće se proces prijema budućih državnih službenika.

Imenovano osoblje u Uredu direktora Agencije, počelo je sa radom 01.10.2004. godine, a u odjeljenjima 04. 01. 2005. godine.
Intenzivno su se obavljale tehničke pripreme za početak potpune implementacije Zakona o državnoj službi u FBiH, što je podrazumijevalo:

- Ostvarivanje kontakata sa organima državne službe radi identificiranja osoba zaduženih za upravljanje ljudskim resursima;

- Izrada Uputstva za rad odjeljenja Agencije, kojim se:

a) uređuje način postupanja detaširanih odjeljenja Agencije u obavljanju poslova:
- revizije zakonitosti zapošljavanja u organima državne službe,
- internog i javnog oglašavanja upražnjenih radnih mjesta,
- stručne obuke i usavršavanja,
- zaštite prava iz radnog odnosa,
- informacionih poslova,

b) obezbjeđuje da se detaširana odjeljenja obraćaju organima državne službe isključivo putem Ureda direktora Agencije;

c) obezbjeđuje da se organi državne službe i drugi korisnici usluga Agencije svojim zahtjevima prema Agenciji obraćaju putem detaširanih odjeljenja;

d) obezbjeđuje da odjeljenja u obavljanju poslova iz svog djelokruga postupaju tako da sve obrađene i pripremljene predmete i akte, kao i druge materijale, primljene i nastale u radu, dostavljaju Uredu direktora Agencije na razmatranje i dalji postupak;

Cilj donošenja Uputstva je postizanje efikasnosti i ekonomičnosti u radu organizacionih jedinica i Agencije kao cjeline.

- Izrada baze podataka državnih službenika (centralni registar državnih službenika);

Cilj izrade obrasca RDSFBiH-1 (Registar Državnih Službenika FBiH) je:
a) uspostavljanje jedinstvenog registra državnih službenika u FBiH;
b) korištenje registra u procesu revizije zakonitosti zapošljavanja državnih službenika u organima državne službe;
c) efikasna, kvalitetna i pravovremena priprema i izrada analiza, izvještaja i informacija o stanju kadrova u organima državne službe ;
d) priprema, provođenje i implementacija obuke i usavršavanja državnih službenika;
e) planiranje i realizacija procesa zapošljavanja državnih službenika u saradnji sa organima državne službe;
f) korištenje podataka prilikom izrade godišnjeg plana rada Agencije;
g) pružanje stručne pomoći organima državne službe u realizovanju kadrovske politike, organizacijskih poboljšanja i razvoja;

Obrazac RDSFBiH-1 dostavlja se svim organima državne službe, a popunjene obrasce organi državne službe vraćaju Agenciji.

- Izrada uputstva za popunjavanje obrazaca za državne službenike koji sadrže podatke koji će se koristiti za bazu podataka;

- Obezbjeđenje i opremanje sala za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita, kao i za izvođenje obuke državnih službenika.
Agencija je 01. januara 2005. godine preuzela punu odgovornost za implementaciju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH.
Početkom februara je, u skladu sa članom 67. Zakona, a nakon što su i odjeljenja Agencije počela sa radom, otpočeo proces revizije radnih mjesta državnih službenika u organima državne službe u Federaciji FBiH.
U svim odjeljenjima Agencije instalirana je baza podataka o izvršenoj reviziji u organima državne službe, koju su službenici odjeljenja dužni redovno ažurirati i dostaviti Uredu direktora Agencije tabele sa najnovijim informacijama.
U skladu sa članom 24. Zakona o državnoj službi, Agencija je u martu ove godine, tačnije 30. marta, počela sa oglašavanjem javnih konkursa u ime organa državne službe, kod kojih je postojala potreba za popunjavanjem radnih mjesta. U svrhu efikasnijeg provođenja konkursne procedure izrađeno je Uputstvo za provođenje javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika.
Implementacijom Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se ostvarivanje osnovnih zakonskih principa:

- Zakonitost
- Transparentnost i javnost
- Odgovornost
- Učinkovitost i ekonomičnost
- Profesionalna nepristrasnost
- Politička nezavisnost

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.