Pravilnici
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Pravilnik o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton 23/17
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton 23/17
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton 23/17
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton 23/17
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati eksperti, način izbora eksperata i utvrđivanja liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika USK
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton 23/17
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
"Službene novine Federacije BiH" 62/11
Pravilnik o o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
"Službene novine Federacije BiH" 89/13
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe FBiH
"Službene novine Federacije BiH" 87/17 od 10. novembra 2017. godine
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka
Službene novine Federacije BiH" broj 101/17 od 27.12.2017.godine
Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u ADS-u FBiH
"Službene novine Federacije BiH" 33/13
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.