Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Kupres
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.12.2017. godine

Na temelju članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kupres, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Kupres

 

- Stručni suradnik za turizam, kulturu, informiranje, promociju i projekte - 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova:Stručni suradnik za turizam, kulturu, informiranje, promociju i projekte neposredno obavlja sljedeće poslove: inicira i sudjeluje u izradi programa razvoja potrebnih i navedenih grana na razini općine; priprema projekte, projektnu dokumentaciju, vodi i prati projekte vezane za turizam, kulturu i druge oblasti sukladno odlukama Općinskog vijeća i realizaciju drugih projekata iz oblasti infrastrukture; obavlja promotivno-marketinške poslove u svezi turizma, kulture i provođenja projekata; vrši promociju turističke ponude, očuvanja i promocije postojećih turističkih destinacija i potencijala, kao i kulturnih resursa na području općine; ostvaruje suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno i posredno uključene u navedene oblasti na razini općine; sudjeluje u izradi strategija i praćenju implementacije strategija te surađuje sa drugim lokalnim agencijama za razvitak, nadležnim tijelima, organizacijama i udrugama na razini regije i šire; prati stanje i primjenu propisa koji reguliraju upravljanje područjima koja su pod zaštitom (prirodna i kulturna dobra); vodi brigu o razvitku turizma, kulture i unapređenju športa; obavlja poslove pružanja usluga informiranja građana, tijelima lokalne uprave, međunarodnim organizacijama i potencijalnim investitorima iz navedenih oblasti; prati mogućnosti korištenja pristupnih fondova EU i ostalih fondova za potrebe općine ili mogućih korisnika sa područja općine iz navedenih oblasti; sudjeluje u organizaciji i provođenju športskih, kulturno-zabavnih i ostalih manifestacija i događanja na razini općine; sudjeluje u aktivnostima vezano za informiranje (komunikacija sa medijima, izrada promotivnih materijala Općine), prikuplja i sređuje informativne materijale za potrebe službene Web stranice Općine; predlaže mjere za unaprjeđenje rada u navedenim oblastima; obnaša i druge poslove iz domene radnog mjesta.
Stručni suradnik za turizam, kulturu, informiranje, promociju i projekte za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku općinskog načelnika Službe za društvene djelatnosti, opću upravu, imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Kupres, br. 02-01/1-34-5/17 od 30.01.2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika br. 01/1-01-2-1202/17 od 19.09.2017., br. 01/1-01-2-1289/17 od 05.10.2017. i br. 01/1-01-2-1372/17 od 23.10.2017. i to:

- VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa bolonjskog sustava školovanja (najmanje 180 ECTS) turističkog ili kulturološkog smjera
- najmanje 1 ( jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski ili njemački)

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave javnog natječaja i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
5. dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika prema - odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja natječaja u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćen tekst („Službene novine Federacije BiH broj: 51/16)
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Kupres"
261/17

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.