Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.12.2017. godine

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

4 / 477

 

- Stručni savjetnik za trgovinu i turizam - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka te informisanje nadležnih organa o stanju i problematici iz trgovinske i turističke djelatnosti; izrada analiza o unutrašnjoj trgovini u Kantonu, stanju i kretanjima u turizmu u Kantonu, snabdjevenosti Kantona roba i uslugama; izrada analiza, izvještaja i informacija o uvozu i izvozu roba i usluga na području Kantona; izrada programa, studija, elaborata i planova u oblasti trgovine i turizma; iniciranje i sudjelovanje u izradi strategije razvoja trgovine i turizma i njenom provođenju; rad na provođenju politike i izvršavanju zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanja stanja u oblasti trgovine i turizma, te posljedica koje mogu nastati u toj oblasti; predlaganje mjera u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite domaće proizvodnje; predlaganje i organizovanje medijske kampanje u cilju promocije i zaštite domaćih proizvoda; predlaganje i organizovanje medijske kampanje u cilju promocije turizma u Kantonu; obrada prikupljenih podataka i predlaganje mjera za rješavanje utvrđenih problema u oblasti trgovine i turizma; izrada izvještaja, informacija i drugih materijala kojima informiše nadležne organe o stanju i problemima u trgovini i turizmu, te predlaganje mjera radi utvđivanja politike u oblasti trgovine i turizma i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike, zakona, drugih propisa i općih akata; praćenje funkcionisanja sistema turističkih zajednica i ostvarivanje ciljeva i zakonskih zadaća turističkih zajednica, te praćenje zakonitosti rada turističkih zajednica i izvršavanje drugih poslova u skladu sa ovlastima; bliska saradnja sa inspekcijskom službom, analiziranje podataka koje služba prikuplja u cilju preventivnog djelovanja prema privrednim subjektima iz oblasti trgovine i turizma; saradnja sa resorno nadležnim organima uprave u BiH, F BiH, kantonima i općinama; obavljanje i drugih poslova po nalogu pomoćnika ministra, za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

-VSS - ekonomski ili pravni fakultet, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci ostvarnog nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje engleskog jezika,
-poznavanje rada na računaru (MS Windows, Excel i dr.),
-položen vozački ispit "B" kategorije.

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).


NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkurse procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrasacu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedracije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14, 69/17).

Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona "

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.