Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Centar Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.12.2017. godine

Na osnovu člana 34, a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), a na zahtjev Općine Centar Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Centar Sarajevo

06 / 987/17

 

01. Stručni saradnik za ekonomske poslove u Službi za privredu i lokalno ekonomski razvoj - 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme do povratka uposlenice sa porođajnog odsustva

02. Sekretar mjesne zajednice u Službi za lokalnu samoupravu - 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme do povratka uposlenice sa porođajnog odsustva


01.Opis poslova:Obavlja poslove vezane za stanje i racionalno upravljanje poslovnim prostorima koji su u vlasništvu Općine (prati stanje evidencije poslovnih prostorija i unosi promjene nastale u toku zakupnog odnosa pojedinačno po zakupcima); vrši analitičko praćenje zakupaca i izmirenja zakupnih obaveza (obavlja operativne poslove vezane za naplatu zakupnine : godišnja izrada knjižica za zakupce sa utvrđenim mjesečnim iznosima zakupnine i mjesečna izrada i dostava faktura zakupcima i korisnicima poslovnih prostorija); poduzima mjere u cilju efikasnije realizacije naplate (izrađuje i dostavlja opomene za naplatu dugovanja po osnovu naplaćene zakupnine, analizira stanje duga i inicira pokretanje postupka za raskid ugovora o zakupu poslovnih prostorija); priprema podatke i izrađuje analize, informacije i izvještaje o stanju korištenja poslovnih prostorija, stanju duga i prilivu sredstava po osnovu zakupnih obaveza; analizira finansijske efekte poslovanja privrednih subjekata i sarađuje sa organima i organizacijama koje prate stanje u oblasti privrede; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu naloži Pomoćnik općinskog načelnika.

02.Opis poslova:Obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za organe mjesne zajednice; odgovara za realizaciju operativnih i drugih planove Službe ili naloženih poslova i zadataka; izrađuje prijedlog mjesečnog plana rada i izvještaja o radu; osigurava potpuno i blagovremeno informisanje građana mjesne zajednice po nalogu općinskih službi; prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice; na terenu neposredno prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za općinske Službe, Općinsko vijeće ili njegove komisije; ažurno vodi evidencije i statističke pokazatelje; realizuje planirane i druge aktivnosti blagovremeno, a prema potrebama i očekivanjima stanovnika mjesne zajednice, kao i organa mjesne zajednice; predlaže aktivnosti usmjerene u pravcu daljeg razvoja lokalne samouprave, a posebno većeg učešća građana u odlučivanju; učestvuje u poslovima iz oblasti odbrane, civilne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koje su u nadležnosti Općine; prati i primjenjuje propise u oblasti lokalne samouprave; odgovara za urednost prostorija mjesne zajednice, kao i dostupnost prostorija građanima, organima mjesne zajednice, te drugim subjektima kojima je odobreno korištenje; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu naloži Pomoćnik općinskog načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o untrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.

- VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, ekonomski ili pravni fakultet,
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- Poznavanje rada na računaru,
- Položen stručni ispit.

Za poziciju 02.

- VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, fakultet pravne ili upravne struke, ekonomski, fakultet političkih nauka, arhitektonski, građevinski, prirodno-matematički, mašinski, elektrotehnički, filozofski, filološki, poljoprivredni, šumarski, veterinarski, tehnološki, pedagoški, fakultet za sport i tjelesni odgoj, fakultet kriminalističkih nauka ili teološki fakultet.
- 1(jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- Poznavanje rada na računaru,
- Položen stručni ispit.


Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).


b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju ( original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992 godine),
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, (primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije)
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4.dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga kandidati posjeduju)
5. .kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj procedure, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama FBIH", putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA 7. 71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Centar Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.