Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.12.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije

02 / 500- Stručni savjetnik za plemenite metale u Centru za verifikaciju i nadzor mjerila - Mostar u Zavodu za mjeriteljstvo - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti plemenitih metala na osnovu odgovarajućih podataka; vrši izradu programa istraživanja iz oblasti plemenitih metala, predlaže metodološka rješenja i vodi realizaciju tih programa u Centru; izrađuje projekte, planove i procjene u oblasti plemenitih metala; priprema i preduzima mjere u cilju provodenja zakona i drugih propisa u oblasti plemenitih metala; preduzima mjere i radnje u cilju sprečavanja nastanka i otklanjanja štetnih posljedica; obavlja poslove nadzora nad predmetima od plemenitih metala; radi na uvođenju i primjeni novih analitičkih metoda ispitivanja predmeta od plemenitih metala; izrađuje potvrde za uvoz predmeta od plemenitih metala; vrši pregled i ovjeru predmeta od plemenitih metala, i obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Centra.
Visina pripadajuće neto plaće iznosi: 1.291,50 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, i to:

a) VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, tehnološki, metalurški ili mašinski fakultet
b) minimalno 3 godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
c) položen stručni upravni ispit

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatraće se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita, gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri, o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.