Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu rada i socijalne politike Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 21.12.2017. godine

Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Ministarstva rada i socijalne politike Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu rada i socijalne
politike Kantona Sarajevo
06 / 986

 

 

01.Stručni saradnik za zaštitu odgojno zanemarene djece, odgojno zapuštene djece i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: obavlja složene poslove u Odjeljenju; prati i istražuje promjene i pojave u oblasti zaštite djece u riziku, čiji roditelji zloupotrebljavaju alkohol ili droge, djecu koja su žrtve fizičkog, seksualnog ili emocionalnog zlostavljanja, djecu žrtve krivičnih djela, koja su napustila školu, koja su počinila nasilno ili delinkventno djelo, koja su pokušala samoubistvo, djecu u skitnji, prosjačenju i radnoj eksploataciji i drugu djecu koja se nalaze na putu prema mnogobrojnim problemima koja prijete njihovom pozitivnom razvoju i prilagodbi u društvu i izrađuje potrebne dokumentacije i druge materijale o tim pojavama i promjenama; poduzima sve aktivnosti na zaštiti odgojno zapuštene i zanemarene djece i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama obavlja u direktnoj saradnji sa Javnom ustanovom "Kantonalni centar za socijalni rad" i Kantonalnom javnom ustanovom "Porodično savjetovalište" i Kantonalnom javnom ustanovom "Odgojni centar"; prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale u oblasti zaštite djece u riziku; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za zaštitu djece u riziku; učestvuje u izradi strategija, akcionih planova za prevenciju maloljetničkog prijestupništva; dužan je izvršavati i druge poslove i naloge ministra, pomoćnika ministra i šefa Odjeljenja koji se odnose na državnu službu i bez posebnog naloga obavljati zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen; za svoj rad i upravljanje odgovara pomoćniku ministra i šefu Odjeljenja. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje i unapređuje Politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvrđene ciljeve kvaliteta i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom ISO:9001.

02.Opis poslova: obavlja složene poslove u Odjeljenju; sarađuje u izradi pravnih propisa koji se javno objavljuju; izrađuje akte tipskog sadržaja koji se mogu sačiniti upotrebom obrazaca (nacrte rješenja iz radnog odnosa, potvrde i uvjerenja); obavlja druge upravne radnje po nalogu neposrednog rukovodioca; pomaže u pripremi pravnih mišljenja i priprema nacrte jednostavnijih pravnih mišljenja; redovno prati donošenje pravnih propisa relevantnih za Ministarstvo; vodi relevantne evidencije i statistike; dužan je izvršavati i druge poslove i naloge ministra, pomoćnika ministra i šefa Odjeljenja koji se odnose na državnu službu i bez posebnog naloga obavljati zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen; za svoj rad i upravljanje odgovara pomoćniku ministra i šefu Odjeljenja. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje i unapređuje Politiku sistema upravljanja kvalitetom, realizuje utvrđene ciljeve kvaliteta i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom ISO:9001.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01:
-stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova, završen Fakultet političkih nauka - Odsjek socijalni rad ili završen Filozofski fakultet - Odsjek pedagogije i Odsjek psihologije
- jedna (1) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme

Za poziciju 02:
-stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova, ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne ili upravne struke
- jedna (1) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu rada i socijalne politike Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.