Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Čapljina
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 21.12.2017. godine

Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK", br. 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Čapljina, objavljuje

 


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čapljina

2 / 498

 

 

01. Stručni suradnik za normativne i administrativne imovinsko-pravne poslove u Službi geodetskih i imovinsko-pravnih poslova - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za poslove športa u Službi društvenih djelatnosti - 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za zaštitu okoliša i administrativne poslove iz oblasti ekologije i zaštite okoliša u Službi poljoprivrede i zaštite okoliša - 1 (jedan) izvršitelj
04. Viši stručni suradnik za ekonomske poslove iz oblasti lokalnog ekonomskog razvitka u Stručnoj službi za lokalni ekonomski razvitak i europske integracije - 1 (jedan) izvršitelj

 

01.Opis poslova: Izrađuje nacrte ugovora o kupoprodaji i zakupu nekretnina i vodi evidenciju o istima; vodi zapisnike u imovinsko-pravnim postupcima; izrađuje nacrte normativnih akata koje donosi Općinsko vijeće iz oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe koje odredi pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, odnosno Načelnik Općine.

02. Opis poslova:
Prati propise i stanje u oblasti športa; nadzire rad ustanova iz oblasti športa čiji je osnivač Općina Čapljina; surađuje sa ustanovama i društvima iz oblasti športa i koordinira radom istih; priprema informacije i izvješća iz oblasti športa; priprema nacrte propisa za Načelnika Općine i Općinsko vijeće iz oblasti športa; obavlja i druge poslove koje odredi pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, odnosno Načelnik Općine.

03. Opis poslova: prati i istražuje promjene i pojave u oblasti zaštite okoliša (ekologije) i vodi evidenciju o istima; prikuplja, sređuje i evidentira stanja na prostoru općine Čapljina o stanju okoliša; vrši stručnu obradu odgovarajućih rješenja iz oblasti zaštite okoliša; izrađuje analitičke, informacijske i druge materijale u okviru utvrđenih metodologija za potrebe zaštite okoliša; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe koje odredi pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, odnosno Načelnik Općine.

04. Opis poslova: prati i proučava stanja i pojave u oblasti javnih nabava i lokalnog razvitka na temelju prikupljenih podataka, te ista obrađuje i daje prijedloge mjera za rješavanje utvrđenih problema iz navedenih oblasti; sudjeluje u pripremi i izradi integralnih i sektorskih razvojnih planova; a posebno u oblasti jačanja poduzetništva, zapošljavanja, lokalne komunalne infrastrukture i povećanja kvalitete življenja na području Općine Čapljina; analizira stanja i potrebe lokalnog gospodarstva, ostvaruje neposredne kontakte i pomoć poduzetnicima u pripremi i realizaciji investicijskih projekata; prati stanja u oblasti upravljanja poljoprivrednim i drugim lokalnim prirodnim resursima i predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja u toj oblasti; priprema projektnu dokumentaciju i aplicira na natječaje fondova EU, natječaje drugih međunarodnih institucija, kao i ostale natječaje za projekte lokalnih zajednica i prekogranične suradnje; priprema i obrađuje relevantne podatke za potrebe službi uprave i stručne službe Općine; sudjeluje u pripremi projektne dokumentacije za apliciranje na natječaje fondova EU, natječaje drugih međunarodnih institucija, kao i ostale natječaje za projekte lokalnih zajednica i prekogranične suradnje; sudjeluje u izradi izvješća iz oblasti razvitka lokalne zajednice za potrebe tijela Općine; obavlja i druge poslove koje odredi Načelnik Općine.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji službi Općine Čapljina, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - pravne struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS

Za poziciju 02:
- VSS - struke humanističkih znanosti, filozofske, pedagoško-prosvjetne struke ili struke političkih znanosti

Za poziciju 03:
- VSS - ekološke struke (zaštite okoliša)
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS

Za poziciju 04:
- VSS - ekonomske struke
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

„Visoka stručna sprema (VSS) podrazumijeva stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja. Osoba sa završenim prvim ciklusom Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, može se postaviti, isključivo, na radno mjesto stručnog saradnika."

Prijavljivanje na natječaj:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure javnog natječaja.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljnjoj proceduri javnog natječaja o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Čapljina"
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.