Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.12.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a na zahtjev Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu
za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
06-984

 

 

01. Stručni savjetnik za budžet i finansije u Sektoru za budžet, finansije i informacione poslove - 1 (jedan) izvršilac,
02. Glavni federalni inspektor u Inspektoratu - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u Grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze za područje Općine Zavidovići - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u Grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze za područje Općine Ilidža - 1 (jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: prati propise iz oblasti finansija i knjigovodstva i daje uputstva za vođenje matarijalno- finansijskog posolovanja u Sektoru; organizuje i vodi knjigovodstvo Ministarstva, ažurno prati i kontroliše sva kontiranja, knjiženja i unos podataka u radnu stanicu radi plaćanja budžetskih sredstava (po svim budžetskim pozicijama, shodno standarnoj budžetskoj klasifikaciji i kontnom planu za budžetske korisnike); vrši izradu informacija i analiza relevantnih za djelokrug rada Sektora; učestvuje u izradi prijedloga budžeta, odnosno rebalansa budžeta Ministarstva za tekuću godinu; učestvuje u izradi mjesečnih i kvartalnih planova potrebnih finansijskih sredstava za Ministarstvo, prema budžetu za tekuću godinu, kao i izvještaja o utrošku tih sredstava; vrši izradu završnog računa za tekuću godinu; kontroliše mjesečne zahtjeve za sredstva invalidnine, koje dostavljaju nadležni kantonalni organi i organ Brčko-Distrikta BiH; priprema i kontroliše obračun plaća i naknada koje nemaju karakter plaća; učestvuje u izradi instrukcija i uputstava nadležnim općinskim i kantonalnim organima i organu Brčko-Distrikta BiH, a u vezi pitanja koja se odnose na obračune i plaćanja sredstava invalidnine; sarađuje sa Federalnim ministarstvom finansija (Sektor za budžet i Sektor za trezor), te priprema procedure i instrukcije neophodnog finansijskog izvještavanja; organizuje godišnji popis sredstava i izvora sredstava, te priprema procedure za adekvatno knjiženje, daje prijedloge za visinu otpisa i rashod opreme; obavlja i organizuje obavljanje pismene korespodencije u vezi pitanja koja su iz djelokruga rada Sektora; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.291,50 KM.

02.Opis poslova: glavni federalni inspektor rukovodi Inspektoratom i u tom pogledu ima ovlaštenja iz člana 23. ovog Pravilnika neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Inspektorata; organizuje proces rada i rukovodi radom federalnih Inspektora za boračko-invalidsku zaštitu; godišnje i kvartalne planove rada inspektorata donosi ministar; predlaže godišnje i kvartalne planove rada inspekcije; izrađuje mjesečne i sedmićne operativne planove rada, radi realizovanja plana rada; ostvaruje saradnju sa kantonalnim organima nadležnim za boračko-invalidsku zaštitu i nadležnim organom Brčko-Distrikt radi vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti boračko-invalidske zaštite; vrši inspekcijski nadzor rada prvostepenih i kantonalnih organa nadležnih za boračko-invalidsku zaštitu, vrši kontrolu provođenja Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH" br. 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10), Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06 i 9/10), Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite („Službene novine Federacije BiH", br. 82/09) i drugih federalnih propisa, vrši inspekcijski nadzor zakonitosti isplata novčanih sredstava korisnicima; vrši saradnju i kontakte sa drugim organizacionim jedinicama u Ministarstvu; pruža stručnu pomoć i uputstva inspektorima; obavještava ministra o uočenim i utvrđenim nezakonitostima i predlaže mjere za njihovo otklanjanje; podnosi ministru izvještaje, informacije i analize iz nadležnosti rada Inspektorata; vodi propisane evidencije i podnosi mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje; predlaže planove i vrši inspekcijski nadzor evidencija iz oblasti vojne obaveze; vrši i druge poslove koje mu odredi ministar.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.795,50 KM.

03. Opis poslova poslove kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite(„Službene novine Federacije BiH", broj: 82/10), iz nadležnosti Grupe; prati stanje i probleme i predlaže odgovarajuće mjere za njihovo rješavanje; rješava predmete iz djelokruga Grupe; neposredno rješava složenije predmete iz djelokruga Grupe; pruža pravnu podršku građanima davanjem pravnih objašnjenja; vrši druge poslove koje odredi šef Grupe.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.

04. Opis poslova poslove kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite(„Službene novine Federacije BiH", broj: 82/10), iz nadležnosti Grupe; prati stanje i probleme i predlaže odgovarajuće mjere za njihovo rješavanje; rješava predmete iz djelokruga Grupe; neposredno rješava složenije predmete iz djelokruga Grupe; pruža pravnu podršku građanima davanjem pravnih objašnjenja; vrši druge poslove koje odredi šef Grupe.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
- VSS, VII - stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Ekonomski fakultet,
- certifikat računovođe (položen ispit samostalnog računovođe),
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
- VII - stepen VSS stručne spreme; odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet političkih nauka, pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03:
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja; fakultet političkih nauka - fakultet odbrane i sigurnosti, pravni fakultet ili neki drugi društveni fakultet,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 04.
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja; fakultet političkih nauka, pravni fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika,(poz. 03. i poz. 04.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godien),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića 7.
71 000 Sarajevo

sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata"
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatraneV.D.DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.