Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Gradačcu
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.12.2017. godine

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Gradačcu, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Gradačcu
4 / 472

 


- Sekretar suda - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: neposredno rukovodi odjeljenjem sudske uprave i stara se o uspješnom obavljanju poslova u tom odjeljenju; pomaže predsjedniku suda u poslovima sudske uprave; izrađuje nacrte općih akata suda, izrađuje nacrte pojedinačnih akata suda; učestvuje u pripremi plana godišnjeg rada suda; ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima; ocjenjuje rad uposlenika u skladu sa zakonom; povjerava uposlenicima suda obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga; održava redovne sastanke sa rukvodiocima organizacionih jedinica suda, radi planiranja poslova u sudu; brine o blagovremenoj izradi statističkih i drugih izvještaja suda; učestvuje u predlaganju budžeta suda i finansijskog plana suda; izrađuje plan korištenja godišnjeg odmora sudija, državnih službenika i namještenika; stara se o primjeni propisa, koji se odnose na unutrašnje poslovanje suda; postupa u predmetima izvršenja krivičnih sankcija; stara se o primjeni propisa, koji se odnose na oblast javnih nabavki u Bosni i Hercegovini; preduzima mjere na unapređenju organizacije rada u okviru sudske uprave; organizira vođenje evidencije i kontrole odsustva s posla za sudije i uposlenike; vodi upisnik Pov. i Strogo pov. pošte suda; vrši obradu zahjeva o slobodi pristupa informacijama i obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).


NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smartrat će se da je odustao od dalje konkurse procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrasacu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Fedracije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedracije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14, 69/17).

Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Gradačcu"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.