Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.12.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 3/12 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona


5 / 630

 

 

01. Pomoćnik ministra za ekonomske poslove- 1(jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra za zdravstvo - 1 (jedan) izvršioca
03. Stručni savjetnik za pravne poslove - 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: neposredno rukovodi Sektorom za ekonomske poslove, organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, poslove i zadatke svog radnog mjesta ostvaruje u dogovoru sa sekretarom i obavezan je postupiti po utvrđenom dogovoru,
učestvuje u izradi i realizaciji programa rada Ministarstva i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, sačinjava program rada Sektora, periodične i godišnje izvještaje o radu Sektora, učestvuje u pripremi, izradi i praćenju programa javnih investicija Kantona, učestvuje u izradi prijedloga Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i Odluke o izvršavanju finansijskog plana, izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Sektora,priprema materijale za razmatranje na sjednici Vlade i Skupštine Kantona iz nadležnosti Sektora, prati realizaciju i izvršavanje usvojenih akata Vlade i Skupštine Kantona, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i daje im stručne upute o načinu vršenja poslova, obavezno prati i nadzire rad izvršilaca u Sektoru,osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Sektora, redovno upoznaje ministra i sekretara o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora i predlaže preduzimanje potrebnih mjera, odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih sektoru, vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Ministarstva, odredi sekretar i ministar, za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta neposredno odgovora ministru.

02. Opis poslova: neposredno rukovodi Sektorom za zdravstvo, organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, poslove i zadatke svog radnog mjesta ostvaruje u dogovoru sa sekretarom i obavezan je postupiti po utvrđenom dogovoru,učestvuje u izradi i realizaciji programa rada Ministarstva i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, sačinjava program rada Sektora, periodične i godišnje izvještaje o radu Sektora, izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja,izrađuje programe i planove zdravstvene zaštite,provodi strategije iz oblasti zdravstva,učestvuje u izradi nacrta i prijedloga propisa iz djelokruga rada Ministarstva,daje stručne primjedbe na nacrte i prijedloge zakona i podzakonskih propisa iz oblasti zdravstva,učestvuje u provođenju politike i izvršavanju zakona i podzakonskih propisa i u vezi s tim analizira i utvrđuje stanje u oblasti zdravstva,analizira problematiku ostvarivanja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na području Kantona i predlaže mjere i aktivnosti radi poboljšanja stanja u oblasti zdravstvene zaštite,sarađuje i pruža stručnu pomoć udruženjima iz oblasti zdravstva, pruža stručnu pomoć osiguranicima kod ostvarivanja zdravstvene zaštite,obavezno prati i nadzire rad izvršilaca u Sektoru,redovno upoznaje ministra i sekretara o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora i predlaže preduzimanje potrebnih mjera,vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Ministarstva, odredi sekretar i ministar, za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta neposredno odgovora ministru.

03. Opis poslova: provodi prvostepeni i drugostepeni postupak u skladu sa nadležnostima koje su propisane posebnim zakonima iz oblasti zdravstva,u skladu sa ovlaštenjem ministra, zastupa Ministarstvo pred sudom ili drugim organima pred kojim se vodi spor pokrenut protiv Ministarstva,sačinjava odgovore na žalbe, tužbe i druge akte u postupcima koji se vode pred sudom i drugim organima,provodi postupak vezan za ministarska, vladina i druga imenovanja, učestvuje u radu komisije koju imenuje ministar, a čiji je zadatak utvrđivanje ispunjenosti uslova opreme i kadra u postupku izdavanja rješenja za obavljanje određene djelatnosti,učestvuje u izradi propisa iz nadležnosti Ministarstva,ostvaruje saradnju sa drugim organima u vezi pitanja koja se odnose na oblast zdravstva,vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Ministarstva, odredi pomoćnik, sekretar i ministar, za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta odgovora, pomoćniku i ministru.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke,
- najmanje 5 godina radnog staža u struci, nakon sticanja visokog obrazovanja
- posjedovanje osnovnog znanja za rad na računaru.


Za poziciju 02:
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog sa ostvarenih 360 ETCS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - doktor medicine,
- najmanje 5 godina radnog staža u struci, nakon sticanja visokog obrazovanja,
- položen stručni ispit u struci,
- posjedovanje osnovnog znanja za rad na računaru.


Za poziciju 03:
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,
- najmanje 3 godine radnog staža u struci, nakon sticanja visokog obrazovanja,
- posjedovanje osnovnog znanja za rad na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.