Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Čitluku
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07.12.2017. godine

a temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK", br. 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Čitluku, objavljuje

 


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Čitluku
2 / 495

 

- Stručni suradnik- zemljišnoknjižni referent - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: sačinjava izvještaj o zemljišnoknjižnom stanju; vodi odgovarajuće upisnike i evidencije zemljišno knjižnih predmeta; samostalno rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovora o prometu nekretnina na osnovu kojih se traži upis u zemljišne knjige; po zahtjevu stranaka, omogućuje uvid u zemljišne knjige; surađuje sa katastrom i zaposlenicima katastra; vrši upise u zemljišne knjige kao i druge knjige evidencija; sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke; sačinjava i potpisuje rješenja o upisima u zemljišne knjige; sačinjava izvješća o radu ureda kao i mjesečno izvješće o nazočnosti na radu u uredu i dostavlja ga predsjedniku suda; po potrebi i traženju, sačinjavaju izvještaje predsjedniku suda; po zahtjevu stranaka izrađuje zemljišnoknjižne izvatke, prijepise i uvjerenja na osnovu uvida u zemljišne knjige; vodi dnevnik zemljišnoknjižnih pismena i upisnika Nar, Rz i Dn; odlaže završene predmete u arhivu; vrši sve poslove otpremanja pošte; asistira kod uvida u zemljišne knjige za potrebe stranaka, odvjetnika, notara i sudskih vještaka; stara se za pravovremeno dostavljanje, kompletiranje dokumentacije za potrebe stranaka i ovlaštenih organa, ulaganje pismena, povratnica i ostale administrativne poslove vezane za predmete; unosi podatke iz pisanog u elektronski medij; obavlja ostale zadatke koje mu povjeri predsjednik suda.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čitluku, i to:

- VSS - VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravni fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stečene VSS
- položen stručni ispit za VSS
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta
- poznavanje rada na računaru

 

Prijavljivanje na natječaj:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure javnog natječaja.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljnjoj proceduri javnog natječaja o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu u Čitluku"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.