Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Maglaj
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07.12.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona kantona, broj 3/12" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog načelnika Općine Maglaj, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj


5 / 629

 

01. Stručni saradnik za izradu ekonomskih analiza i računovodstvene poslove u Službi za privredu i finansije / financije i razvoj poduzetništva- 1(jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za registraciju privrednih subjekata i izdavanje potrebnih dokumenata u Službi za privredu i finansije / financije i razvoj poduzetništva - 1 (jedan) izvršioca
03. Stručni savjetnik za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća - 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: prati propise iz oblasti javnih finansija i stara se o njihovoj primjeni, prati izradu ekonomskih analiza, kontira računovodstvenu- finansijsku dokumentaciju u skladu sa Uredbom o računovodstvu proračuna- budžeta u FBiH, Pravilnika o knjigovodstvu proračuna - budžeta i Međunarodnim kodeksima, računovodstvenih načela i standarda, vrši nadzor i kontrolu glavne i pomoćnih knjiga, te ispostavlja naloge za otklanjanje neispravnosti u svim dijelovima računovodstva, vrši kontrolu i nadzor sa aspekta računovodstveno-finansijskih propisa i internih akata materijalne prirode, te daje potrebna uputstva i informacije nadležnim organima, koordinira rad neposrednih izvršilaca i pruža im stručnu pomoć u smislu potpunog funkcionisanja računovodstva kao cjeline, koji omogućava kvalitetno i ažurno izvršavanje radnih zadataka uz uobičajeni intenzitet rada, obavlja tehničke poslove u postupku javnih nabavki, prezentira računovodstvene podatke i informacije rukovodiocu službe i za ispravnost istih direktno je odgovoran, procjenjuje i analizira stanje i promjene na sredstvima i obavezama prema izvorima sredstava te prihodima i rashodima, kontinuirano i dokumentovano kako bi se upravljačkoj strukturi obezbjeđivali pouzdani podaci i informacije za usmjeravanje i vođenje poslovne politike, vrši zaključna knjiženja i sastavlja periodične i godišnje obračune i finansijske izvještaje u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i rukovodioca službe

02. Opis poslova: obavlja poslove vezane za pripreme i vođenje upravnog postupka, donošenje rješenja po početku, promjenama, prestanku rada u oblasti samostalnog privređevanja, obavlja poslove u vezi rješavanja pravnih poslova iz oblasti privrede, prima stranke i zahtjeve, vrši obradu zahtjeva i izdaje sva potrebna dokumenta, te koordinira sa drugim službama za interes podnosioca zahtjeva u cilju obezbjeđenja potrebne dokumentacije , rješava zahtjeve privrednih društava i izrađuje rješenja po početku obavljanja privrednih djelatnosti, vrši pripremne radnje za održavanje usmene rasprave, vođenje zapisnika, arhiviranje predmeta, pribavljanje potrebne dokumentacije i slično, vodi registar odobrenja za obavljanje samostalne djelatnosti, registar trgovačkih i poduzetničkih radnji i druge registre, učestvuje u uzradi normativnih i drugih akata iz nadležnosti službe te u pripremi i izradi općinskih odluka iz oblasti poreza, komunalnih i administrativnih taksi i drugo, vodi potrebne analize, izvještaje, informacije za potrebe službe, načelnika i Općinskog vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i rukovodioca službe

03. Opis poslova: obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Općinskog vijeća, utvrđuje nacrte akata koje donosi Općinsko vijeće, opslužuje komisije Općinskog vijeća, priprema drugostepena rješenja, priprema „Službene novine Općine Maglaj", obavlja poslove vezane za funkcionisanje Kabineta Općinskog načelnika, obavlja poslove informisanja vezanih za rad Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, obavlja poslove javnih nabavki, obavlja poslove koordinacije sa dijasporom, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i općinskog načelnika

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VII stepen stručne spreme- ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke
- 1(jedna) godina radnog staža
- položen ispit za zvanje certificiranog računovođe
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VII stepen stručne spreme, pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke ili upravne struke
- 1 (jedna) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
- VSS/VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- pravne struke
- 3(tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika (poz. 01.i 02.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika Općini Maglaj"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.