Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Jablanica
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 04.12.2017. godine

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Jablanica, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Jablanica
2 /496

 

-Viši stručni saradnik za društvene djelatnosti, nevladin sektor, poljoprivredu i šumarstvo - Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove, na određeno radno vrijeme (do povratka službenice sa trudničkog i porodiljskog bolovanja) - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: prati stanje, izrađuje analize, izvještaje, informacije i primjenjuje propise iz oblasti društvenih djelatnosti, NVO sektora, zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i nevladinog sektora, poljoprivrede i šumarstva i predlaže mjere; priprema i preduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke radi izvršavanja poslova iz opisa radnog mjesta, kao i da preduzima mjere na sprečavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjere, radnje i postupke na otklanjanju štetnih posljedica; učestvuje u izradi metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanja banke podataka, vrši analizu tih podataka i njihovo publiciranje; na zahtjev Službe za lokalni razvoj i investicije, finansije i trezor, učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatke iz djelokruga službe, analizira i dostavlja analize stanja u područjima u nadležnosti službe; na zahtjev Službe za lokalni razvoj i investicije, finansije i trezor, dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima služba direktno surađuje ili im pruža usluge; na zahtjev Službe za lokalni razvoj i investicije, finansije i trezor, dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena služba; na zahtjev Službe za lokalni razvoj i investicije, finansije i trezor, dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog; prati stanje i vrši poslove nadzora nad zakonitošću rada u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i pokreće inicijative za rješavanje određenih pitanja; sarađuje sa nevladinim organizacijama, udruženjima građana i međunarodnim institucijama po pitanju kulture, sporta, obrazovanja i zdravstva; radi na poboljšanju uslova za rad postojećih i na osnivanju novih sportskih kolektiva, KUD-ova i pruža stručnu pomoć pri njihovoj organizaciji; učestvuje u pripremi kulturnih i sportskih manifestacija povodom značajnih datuma i koordinira aktivnost u vezi s tim; obezbjeđuje protok informacija između nevladinih organizacija, udruženja i asocijacija i općine i informiše nevladine organizacije o mogućim oblicima saradnje sa Općinom; priprema prijedloge odluka o finansiranju nevladinog sektora i odgovora za njihovu implementaciju; priprema izvještaje, analize i informacije o realizaciji projekata NVO sektora; pomaže nevladinim organizacijama da se uključe u javne debate od interesa za razvoj lokalne samouprave (nacrt i prijedlog budžeta, transparentnost trošenja javnih prihoda, programi rada Općinskog vijeća i općinskog načelnika); podnosi izvještaje o svom radu pomoćniku načelnika; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova za koje je zadužen; izvršava i druge poslove i zadatke koje mu nalaže pomoćnik Općinskog načelnika.

Uslovi: pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskih službi za upravu i drugih službi u Općini Jablanica, i to:

- VII stepen, odnosno visoko obrazovanje I ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova - pravne, upravne, poljoprivredne, šumarske ili ekonomske struke
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatraće se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita, gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri, o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
sa naznakom :
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Jablanica"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa, neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.