Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 04.12.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona," broj 3/12 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko- dobojskog kantona, objavljuje

 


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

5 / 627

 


01. Inspektor za oblast obrazovanja i nauke - 1 (jedan) izvršilac
02. Viši stručni saradnik za pravne i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac


01. Opis poslova Vrši neposredan inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima se uređuje oblast obrazovanja, naučnoistraživačka djelatnost u naučnim ustanovama, organizacijama predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama, i donosi rješenja po službenoj dužnosti; obavlja propisane poslove u vezi sa upravnim sporovima i prekršajima i krivičnim djelom; izrađuje analitičko informativne materijale iz djelokruga svojih poslova i zadataka:prilikom izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na oblast obrazovanja i nauke, neposredno učestvuje u davanju prijedloga, sugestija, mišljenja i inicijativa;poznavanje procedura propisanih standardima BAS EN ISO 9001:2000.

02.Opis poslova: Obavlja stručne pravne i opšte poslove važne za funkcioniranje i rad Sektora za visoko obrazovanje i nauku, i u okviru toga:
izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona i podzakonskih akata, kada se kao obrađivač tih propisa pojavljuje Ministarstvo i vrši nomotehničku obradu istih; daje stručno mišljenje u vezi primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Sektora za visoko obrazovanje i nauku, a po ukazanoj potrebi i drugih organizacionih jedinica;
prati propise, priprema i izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, obaveze i odgovornosti službenika i namještenika u Sektoru za visoko obrazovanje i nauku iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;vodi personalnu dokumentaciju i evidenciju vezanu za rad i radne odnose državnih službenika i namještenika u resornom ministarstvu;radi na izradi godišnjeg programa rada,mjesečnih planova rada te godišnjih i mjesečnih izvještaja o radu u sektoru za visoko obrazovanje i nauku i resornog ministarstva;prati realizaciju programa i plana rada, odluka i zaključaka Vlade i Skupštine, te zaključaka i rješenja ministra, sekretara, i pomoćnika ministra za visoko obrazovanje i nauku;izrađuje izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz djelokruga rada u Sektoru za visoko obrazovanje i nauku;zastupa Sektor za visoko obrazovanje i nauku i po posebnom ovlaštenju resorno ministarstvo u upravnim i drugim postupcima;obavlja i druge poslove koje mu u skladu sa zakonom ili drugim propisom naloži neposredni rukovodilac;poznavanje procedura propisanih standardima BAS F.N ISO 9001:2008,.za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku ministra za visoko obrazovanje i nauku.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS (VII stepen , prirodno matematički fakultet, filozofski fakultet, pedagoški fakultet, fakultet političkih nauka, fakultet za sport i tjelesni odgoj, pravni fakultet, fakultet humanističkih nauka - fakulteti koji obrazuju nastavnike, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova
- 3(tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- Poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS, (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova) visokog obrazovanja pravne struke
-2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 1. i 2 . ovog konkursa neće biti razmatrane.

 


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.