Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 27.11.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a na zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


Radna mjesta:

01. Pomoćnik ministra u Sektoru za poljoprivredu i prehrambenu industriju - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra u Sektoru za poljoprivredna plaćanja - 1(jedan) izvršilac
03. Pomoćnik ministra u Sektoru za finansije i računovodstvo - 1 (jedan) izvršilac
04. Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac
05. Direktor Federalne uprave za šumarstvo - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 43. ovog pravilnika i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora i to: učestvuje u pripremi strateških i planskih dokumenata iz djelokruga Sektora; učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz ove oblasti ; učestvuje na usklađivanju entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; učestvuje zajedno sa državnim i entitetskim institucijama u pripremi i izradi zakona i drugih propisa iz ove oblasti; učestvuje u izradi i prati realizaciju programa rada i operativnih planova rada Sektora; predlaže preduzimanje potrebnih mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica; vrši i druge poslove koje odredi ministar.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.795,50 KM.

02.Opis poslova: rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 43. ovog pravilnika i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora i to: priprema plan i program rada Sektora i stara se o njegovoj realizaciji; organizira, objedinjuje i usmjerava rad Sektora; učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz ove oblasti; priprema strateške I planske dokumente iz djelokruga Sektora; učestvuje na usklađivanju entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; učestvuje zajedno sa državnim i entitetskim institucijama u pripremi i izradi zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrednih plaćanja; provodi politiku i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti poljoprivrednih plaćanja u Federaciji; vrši i druge poslove koje odredi ministar.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.795,50 KM.

03. Opis poslova: rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 43. ovog pravilnika i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora i to: organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; izradu prijedloga budžeta za ministarstvo, izradu prijedloga finansijskih planova ministarstva; izradu procjene izvršenja budžeta ministarstva; priprema plan nabavki za ministarstvo; učestvuje u ugovaranju poslova koji se finansiraju iz sredstava posebne namjene i vršenja kontrole trošenja istih, nabavku materijalno tehničkih sredstava i skrbi o njihovoj realizaciji; vrši i druge poslove koje odredi ministar.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.795,50 KM.

04. Opis poslova: rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 43. ovog pravilnika i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora i to: priprema plan i program rada Sektora i stara se o njegovoj realizaciji; učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz oblasti za koju je nadležno Ministarstvo u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva; učestvuje u izradi konačnih tekstova zakonskih i podzakonskih propisa koje pripremaju organizacione jedinice Ministarstva svaka u okviru svoje nadležnosti; prati primjenu propisa i u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva predlaže izmjene i dopune istih iz nadležnosti Ministarstva; radi na usklađivanju entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; vrši izradu analiza, izvještaja i davanja mišljenja o materijalima iz nadležnosti Sektora; utvrđuje konačne tekstove rješenja i drugih pojedinačnih akata koji se odnose na prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnog odnosa; predlaže program rada i plan razvoja Sektora i preduzima mjere za njegovo provođenje; vrši i druge poslove koje odredi ministar.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.795,50 KM.

05. Opis poslova: Direktor Uprave rukovodi Upravom i s tim u vezi neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Uprave i to: priprema plan i program rada Uprave i stara se o njegovoj realizaciji; učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz ove oblasti; priprema strateške i planske dokumente iz djelokruga Uprave; provodi politiku i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti šumarstva u Federaciji, te poduzima mjere na sprječavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjere radnje i postupke na otklanjanju štetnih posljedica; u saradnji sa pomoćnikom ministra za šumarstvo definiše i priprema prijedloge šumarske politike od interesa za Federaciju.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.638,00 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni, agronomski ili tehnološki fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni, poljoprivredno-prehrambeni, agronomski, fakultet za javnu upravu, ili ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje Engleskog jezika,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 04.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 05.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, šumarski fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva"
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D.DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.