Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.11.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
6/975

 

 

- Stručni saradnik za informatičke poslove u Službi za evropske integracije, strateška planiranja i koordinaciju projekata - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: sređuje, evidentira i osmatra interne sigurnosne politike zaštite računara i mreže, te kontroliše njihovu učinkovitost; obavlja kontrolu i zaštitu informatičke infrastrukture i radi na njenom konstantnom poboljšanju i unapređenju; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije; obezbjeđuje adekvatan i siguran pristup internetu za sve korisnike domene; vrši instalaciju nadogradnji za Microsoft operativne sisteme i aplikacije kao i nadogradnji antivirusnih definicija na sve domenske klijente; instalira, konfiguriše, održava i nadograđuje Windows klijentske operativne sisteme i osnovne aplikacije; dijagnosticira i otklanja probleme u radu računara i hardverskih komponenti, te vrši njihovu zamjenu; vodi računa o korisničkim nalozima kao i pravima pristupa lokalnim i mrežnim resursima; kreira preciznu i aktuelnu dokumentaciju o instaliranim, popravljenim i zamjenjenim hardverskim komponentama; pruža tehničku pomoć manje iskusnim korisnicima u vezi sa radom na mreži; vrši i druge poslove koje mu odredi načelnik Jedinice.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.165,50 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehnički fakultet, prirodno-matematički fakultet ili drugi tehnički fakultet;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS;
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godien),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ulica Kulovića br. 7
71000 Sarajevo

sa pozivom na broj: 06-34-8-605/17
i
naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.