Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Kakanj
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.11.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/12" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kakanj, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kakanj


5 / 624

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

01. Stručni savjetnik za poslove Općinskog vijeća - 1(jedan) izvršilacSLUŽBA ZA PRIVREDU, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE
02.Stručni saradnik za poslove saobraćaja- 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: - u saradnji sa sekretarom Općinskog vijeća stara se o: pripremanju sjednica Vijeća, prati tok sjednica Općinskog vijeća, učestvuje u izradi zapisnika i zaključaka donesenih na sjednicama Općinskog vijeća, vrši stručnu obradu vijećničkih pitanja i incijativa, učestvuje u pripremi izrade statuta Općine, poslovnika o radu Općinskog vijeća, programa rada Općinskog vijeća i drugih propisa i općih akata za sjednice Vijeća, vrši stručno-pravnu obradu akata u saradnji sa sekretarom Općinskog vijeća donesenih na sjednicama Vijeća, daje stručno mišljenje o nacrtima i prijedlozima propisa i drugih opštih akata koji se razmatraju na Vijeću, stara se sa sekretarom Općinskog vijeća o blagovremenom objavljivanju akata koje je donijelo Općinsko Vijeće, priprema prečišćene tekstove općinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, vrši i druge poslove i zadatke koje mu povjeri sekretar Općinskog vijeća. Državni službenik za svoj rad odgovoran je Sekretaru Općinskog vijeća.

02. Opis poslova: izdaje uvjerenja u oblasti saobraćaja, vodi Registar izdatih odobrenja iz oblasti saobraćaja, vodi upravni postupak kod izdavanja rješenja za izgradnju priključaka, izdavanje rješenja za korištenje cestovnog zemljišta i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama, izdavanje saglasnosti kojim se odobrava prekopavanje javne površine ceste, vodi evidencije o broju prijevoznika u vanlinijskom i linijskom cestovnom saobraćaju na području općine, vodi Registar redova vožnje na općinskim autobuskim linijama, provodi postupak usklađivanja i registracije redova vožnje na općinskim autobuskim linijama, provodi postupak odobravanja novih redova vožnje po zahtjevima zainteresovanih prijevoznika, koordinira i prati provođenje i poštovanje registrovanih redova vožnje sa nadležnim kantonalnim ministarstvom , vodi Registar taksi - prijevoznika u vanlinijskom cestovnom saobraćaju, određuje i godišnje usklađivanje potrebnog broja taksi - prijevoznika na području općine, vodi postupak polaganja posebnog ispita za taksi - vozače, koordinira rad sa udruženjima prijevoznika, predlaže postavljanje saobraćajne signalizacije ( gradske ulice, taksi - stajalište i dr.), vodi Registar izdatih i vraćenih dopunskih oznaka za taksi - vozila, priprema prijedloge za privremene mjere regulisanja saobraćaja za vrijeme održavanja privrednih, kulturnih i sportskih manifestacija, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice. Državni službenik za svoj rad odgovara rukovodiocu unutrašnje organizacione jedinice.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne i upravne struke
- 3 (tri) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,odnosno obrazovanja
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02 :
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja saobraćajne struke, smjer cestovni saobraćaj
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,odnosno obrazovanja
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:

1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3.Kandidati, za stručnog saradnika (poz. 02.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kakanj"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.