Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.11.2017. godine

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

4 / 471

 

01. Viši stručni saradnik za pravne i opće poslove iz oblasti Odsjeka za saobraćajnu edukaciju - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za polaganje vozačkih ispita - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: obavlja složenije pravne i opće poslove važne za funkcionisanje i rad Odsjeka za saobraćajnu edukaciju, prati propise iz oblasti saobraćaja i stara se o njihovom izvršenju, učestvuje u izradi prijedloga podzakonskih akata iz oblasti saobraćaja čiji je obrađivač Ministarstvo, daje stručna mišljenja u vezi sa primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti saobraćaja, izrađuje i donosi pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti i drugih akata predviđenih zakonima i propisima iz djelokruga Odsjeka za saobraćajnu edukaciju, vodi personalnu dokumentaciju i evidenciju radnih dana službenika i namještenika iz Odsjeka za saobraćajnu edukaciju, učestvuje u izradi dijela godišnjeg programa rada Ministarstva koji se odnosi na djelokrug Odsjeka za saobraćajnu edukaciju, učestvuje u izradi godišnjih i periodičnih izvještaja o radu Odsjeka za saobraćajnu edukaciju, prati realizaciju programa i planova rada, odluka i zaključaka Vlade kantona koji se odnose na oblast saobraćaja iz nadležnosti Ministarstva, pružanje pravne pomoći davanjem stručnih objašnjenja, sastavljanje podnesaka i vršenje drugih poslova pravne pomoći,u skladu sa zakonom, iz oblasti saobraćaja, vođenje upravnog postupka u jednostavnijim upravnim stvarima, vodi registre i evidencije iz djelokruga Odsjeka za saobraćajnu edukaciju i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, ostvaruje kontakte i sarađuje sa Federalnim MUP-om, sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK, kao i kontakte i saradnju sa auto školama, poduzimanje zakonskih radnji u vezi izvršenja upravnih akata u skladu sa zakonom, učestvuje u izradi tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki Ministarstva, rad sa strankama u naznačeno vrijeme, radi na svom stručnom usavršavanju, obavlja i druge poslove iz navedene grupe poslova po nalogu šefa Odsjeka, pomoćnika ministra i ministra, za svoj rad je neposredno odgovoran šefu Odsjeka za saobraćajnu edukaciju i pomoćniku Ministra za obrazovanje i nauku.

02. Opis poslova: prati, provodi i izvršava propise iz oblasti Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini iz djelokruga Odsjeka za saobraćajnu edukaciju, vrši poslove ispitivača iz teoretskog dijela vozačkog ispita, vrši poslove ispitivača iz upravljanja motornim vozilom, obavlja administrativne poslove vezane za polaganje vozačkog ispita, daje mišljenja, primjedbe i sugestije i učestvuje u pripremi informacionih i drugih materijala iz oblasti saobraćajne edukacije, priprema materijale za izradu dijela godišnjeg programa rada i izvještaja o radu Ministarstva koji se odnosi na oblast saobraćajne edukacije, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova iz oblasti saobraćajne edukacije, radi na svom stručnom usavršavanju, vrši i druge poslove iz oblasti saobraćaja i saobraćajne edukacije po nalogu šefa Odsjeka, pomoćnika ministra i ministra, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka i pomoćniku ministra za obrazovanje i nauku.
Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju 01:
-Visoka stručna sprema ( stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ) - pravne struke,
-najmanje 2 (dvije ) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
-Visoka stručna sprema ( stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ECTS bodova) - svih profila (društvene nauke, humanističke nauke, tehničke nauke, prirodno-matematičke i biotehničke nauke, medicinske nauke i umjetnost ),
-posjedovanje Licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita,
-posjedovanje Licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom ( najmanje "B" kategorije ),
-najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru,
-posjedovanje vozačke dozvole "B" kategorije.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za poziciju 02., koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, bit će brisani sa Listi uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona''

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.