Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.11.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/12" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev sekretara Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi za
razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona


5 / 623

 

- stručni saradnik za međunarodne projekte- 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: a) uspostavlja mreže kontakata sa internacionalnim organizacijama radi saradnje i prikupljanja informacija,b )priprema programe i projekte međunarodnog karaktera, c)učešće u aktivnostima Skupštine evropslkih regija, učešće u radu pojedinih Komiteta Skupštine evropskih regija i radu radnih grupa, ažuriranje relevantnih podataka na zahtjev Skupštine evropskih regija, d) identifikacija regija kao potencijalnih partnera, , iniciranjem saradnje i priprema bilateralnih sastanaka, programa posjete, te realizacija saradnje kroz konkretne aktivnosti, e) aktiviranje novih međuregionalnih projekata i implementacija odobrenih međuregionalnih projekata, identifikacija projektnih prioriteta, priprema projektne dokumentacije i ažuriranje podataka iz projektne dokumentacije koja se šalje potencijalnim donatorima, f) stalna komunikacija i saradnja sa sličnim institucijama drugih regija i zemalja, , učešće na promotivnim aktivnostima iz oblasti poduzetništva ( seminari, izložbe, konferencije), g)prikupljanje, analiza i prezentiranje potreba koje će biti delegirane kao predmet međunarodnih projekata, h) saradnja sa drugim službama koje su uključene u projekte međunarodne saradnje, , izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz oblasti međunarodnih projekata, i) praćenje rezultata okončanih projekata , analiza njihovog kvaliteta, održivostii mogućnosti primjene na druge oblasti ili subjekte, j) saradnja sa regionalnom razvojnom agencijom i lokalnim razvojnim agencijama, , učestvuje u izradi i razvoju projekata za poticanje privrede, koje pokreće Vlada kantona, k) obavezan je na dosljednu primjenu svih usvojenih procedura i uputstava radi provođenja sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001 :2008) te predlaganje mjera za njihovo unapeđenje, l) pored redovnih poslova, u slučaju pšotrebe , u toku radnog vremena, po zadatku Premijera i Vlade kantona, odnosno sekretara Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Stručne službe za razvoj i međunarodne projelkte

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

-VSS /I VSS diploma visokog obrazovanja - društvene ili tehničke struke, odnosno ( najmanje 180 ECTS bodova) prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru
- dobro poznavanje engleskog jezika ( nivo A2, B1 ili više)

Prijavljivanje na konkurs:

1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3.Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.