Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Tomislavgrad
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2017. godine

Na osnovu članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Tomislavgrad

 

- Tajnik tijela državne službe - na mandat od 5 (pet) godina -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova; Obavlja poslove od značaja za unutarnji ustroj i rad tijela državne službe; koordinira radom temeljnih ustrojbenih jedinica u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Tijela državne službe i osigurava izvršavanje poslova po nalogu Općinskog načelnika; upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže Općinskom načelniku u rukovođenju općinskim tijelom državne službe; surađuje s drugih tijelima državne službe i pravnim osobama; prati izvršenje programa rada općinskih tijela državne službe i odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa za koje je ovlašten; poslove iz svoje nadležnosti obavlja u dogovoru s rukovodećim službenicima temeljnih ustrojbenih jedinica, koji su obvezni postupati po dogovoru; obavlja i druge poslove koje mu odredi Općinski načelnik; za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog tijela uprave općine Tomislavgrad i to;

-VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni fakultet;
- šest (6) godina radnog iskustva u struci
- poznavanje rada na računalu;

Prijavljivanje na natječaj
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. dokaz o poznavanju rada na računalu
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom:
„ Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Tomislavgrad"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.