Prijem državnih službenika u Kantonalnom tužilaštvu Zeničko- dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.11.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona kantona, broj 3/12" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnom tužilaštvu Zeničko- dobojskog kantona


5 / 620

 

01. Sekretar Tužiteljstva- 1(jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik - saradnik- istražitelj- 2 (dva) izvršioca
03. Stručni saradnik za informaciono-komunikacione tehnologije - 1(jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za poslove pisarnice- šef pisarnice- 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: rukovodi, nadgleda i koordinira svim odsjecima kao unutarnjim organizacionim jedinicama Tužiteljstva, izdaje interne upute i naredbe, te utvrđuje mehanizme kontrole koje smatra neophodnim, izvršava naredbe ili pojedinačne upute od Glavnog tužitelja, a koje se tiču redovne službe i izvršavanja dužnosti, odgovoran je za eksternu komunikaciju Tužiteljstva sa drugim organima što uključuje i komunikaciju sa ostalim tužiteljstvima, komunikaciju sa sudovima, dostavljanje VSTV-u dokumentacije koja se odnosi na profesionalni status tužitelja i drugog osoblja u Tužiteljstvu, te nadležnim institucijama, vezano za realizaciju poslova kod pružanja pomoći u radu Tužiteljstva, pomaže Glavnom tužitelju u obavljanju njegovih funkcija, prati pozitivne zakonske propise i obavještava Glavnog tužitelja o propisima koji su relevantniza rad tužilaštva i za to je odgovoran Glavnom tužitelju, odgovoran je za sačinjavanje statističkih izvještaja o radu Tužiteljstva i konačnog izvještaja o radu, a na bazi podataka kojima raspolaže pisarnica, izrađuje nacrte i prijedloge općih akata Tužiteljstva, kao i nacrte rješenja u vezi sa radnim odnosima uposlenika Tužiteljstva, kontroliše i odobrava rješenja donesena u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, pruža Zamjenicima glavnog tužitelja i drugim tužiteljima pomoć koju traže u cilju obavljanja svojih dužnosti, organizira poslove vezane za održavanje sjednica Kolegija, dostavlja članovima Kolegija pismene pozive za sjednice, uključujući i dnevni red i odgovarajuću dokumentaciju, prisustvuje sjednicama Kolegija u svojstvu zapisničara, čuva knjige zapisnika Kolegija i sastavlja nacrt odluka Kolegija, u skladu sa zakonom dostavlja Vijeću dokumentaciju koja se odnosi na profesionalni status tužitelja u tužiteljstvu, nadzire rad zaposlenih u Tužiteljstvu, upućuje trećim osobama dopise neophodne za izvršavanje naredbi i uputa Glavnog tužitelja i Kolegija, ovjerava akte Tužiteljstva i registarske knjige i organizuje čuvanje pečata i knjiga Tužiteljstva, pomaže Glavnom tužitelju kod pripreme i izvršenja budžeta Tužiteljstva, odobrava računovodstvenu i blagajničku dokumentaciju, priprema i pomaže Glavnom tužitelju pri sklapanju ugovora sa trećim osobama, stara se da se poslovi uprave, a posebno tužiteljske pisarnice izvršavaju na vrijeme; prati potrebe za kadrovima Tužiteljstva, pruža pomoć Glavnom tužitelju prilikom ocjenjivanja rada službenika i namještenika u Tužiteljstvu, pruža pomoć Glavnom tužitelju pri utvrđivanju programa rada i izvještaja o radu, godišnjeg rasporeda rada Zamjenika glavnog tužitelja i ostalih zaposlenika, vrši i druge poslove po nalogu Glavnog tužitelja, kao i ostale obaveze predviđene zakonom, Pravilnikom i drugim propisima

02. Opis poslova: pomaže tužiteljima u radu, te postupa po osnovu zahtjeva i uputa tužitelja kod kojih je raspoređen, obavlja poslove i radnje u istrazi po nalogu Glavnog tužitelja, Zamjenika glavnog tužitelja, šefa odsjeka i tužitelja, obavlja pravne analize i druge poslove pod nadzorom i u skladu sa uputstvima Glavnog tužitelja, Zamjenika glavnog tužitelja, šefa odsjeka i tužitelja, stručni savjetnici-saradnici-istražitelji mogu prisustvovati ročištima pred sudovima zajedno sa postupajućim tužiteljima, pomaže tužitelju pri sastavljanju optužnica, negativnih odluka, sažetaka i drugih akata, te proučavanju pravnih pitanja u pojedinim predmetima, aktivno učestvuje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe u svim predmetima koje mu može dodijeliti Glavni tužitelj, šef odsjeka ili tužitelj; prilikom obavljanja poslova i zadataka, obavezan je da proučava i prati odgovarajuće zakone i druge propise i vodi računa o primjeni istih, vrši samostalno ili pod nadzorom i uputstvima Glavnog tužitelja, Zamjenika glavnog tužitelja, šefa odsjeka i tužitelja i druge stručne poslove predviđene zakonom, prisustvuje sjednicama Kolegija i radnim sastancima odjela i odsjeka, vodi zapisnike i izrađuje izvode iz zapisnika, te zapisnike i izvode ulaže u registratore u kojima se čuvaju i na odgovarajući način dostavlja tužiteljima, kao korisnik Sistema TCMS-a, obavezan je da postupa prema pravilima propisanim u Pravilniku TCMS, obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Glavnog tužitelja.

03. Opis poslova: pruža direktnu IKT podršku i pomoć korisnicima u Tužiteljstvu u vezi:
Instalacija, konfigurisanja, upravljanja i održavanja mrežne i druge IKT opreme (harvera), instalacija i, konfigurisanja, upravljanja i održavanja Microsoft OS-a, rješavanja serverskih i mrežnih problema, instalacija, konfigurisanja, upravljanja, korištenja aplikacijskih programa (softvera), implementacija namjenski izrađenih softverskih rješenja u Tužiteljstvu, kontrole i praćenja korisničkog pristupa aplikacijama koje se koriste u Tužiteljstvu, sakupljanja i dokumentiranja korisničkih zahtjeva vezanih za aplikacije koje se koriste u Tužiteljstvu, obezbjeđenja sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi, ispostavlja redovne izvještaje VSTV-u o stanju i korištenju svih IKT sistema na području koje pokriva, sa posebnim napomenama o primjećenim problemima i načinu njihovog razrješavanja, uključujući ažuriranu dokumentaciju servera, radnih stanica, konfiguracija lokalnih područnih mreža, te sigurnosnih postavki i relevantnih kopija sistema, u slučaju složenijih problema, zahtjeva pomoć od strane višeg nivoa IKT podrške odjela pri VSTV- u i u redovnoj je komunikaciji i koordinaciji sa istim, obavlja poslove u skladu sa standardima i režimima rada IKT opreme i operativnih sistema postavljenih od strane IKT odjela VSTV-a, formiranja korisničkih naloga za uposlenike Tužiteljstva ( Active Directory), obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja T(CMS) -a unutar Tužiteljstva u saradnji sa IKT odjelom Vijeća, u sklopu Web uredništva kao Web administrator odgovoran je za unos i arhiviranje sadržaja web stranice koje pripremi i odobri web uredništvo, arhiviranje i uklanjanje sadržaja web stranice u skladu sa odlukama web uredništva, pružanje tehničke pomoći ostalim članovima web uredništva , administriranja i vršenja podešavanja svih postavki u T(CMS)-u na lokalnom nivou, vršenje svih dozvoljenih ispravki u okviru T(CMS)-a, vrši kontinuiranu edukaciju i obuku svih korisnika T(CMS)-a u Tužiteljstvu, samostalno i u saradnji sa IKT odjelom Vijeća, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada ovog radnog mjesta po nalogu Glavnog tužitelja i sekretara Tužiteljstva

04:Opis poslova: neposredno organizuje i odgovara za rad u pisarnici i arhivi u skladu sa internim aktima i drugim odgovarajućim propisima, koji se odnose na kancelarijsko poslovanje i arhiviranje, vrši kontrolu pismena i spisa koji se primaju u Tužiteljstvo i otpremaju iz Tužiteljstva, kontroliše izvršavanje poslova i zadataka u pisarnici i arhivi u cilju njihovog blagovremenog , kvalitetnog i zakonitog obavljanja, redovno kontroliše rad na poslovima prijema i otpreme pošte, nadzire upotrebu pečata,unosi sve vrste dokumenata pristigle za uneseni predmet u TCMS, organizuje nesmetan rad i koordinira radom tužiteljske pisarnice i arhive, prikuplja i obrađuje podatke za tužiteljsku upravu i Glavnog tužitelja, vrši prijem i raspored, te nadzire otpremu pošte i vođenje odgovaraju upisnika i knjiga, odnosno registara, izrađuje potrebne izvještaje o radu zaposlenih u pisarnici i arhivi, obrađuje sve potrebne statističke i druge izvještaje (mjesečne, kvartalne i godišnje), odlaže spise u priručnu arhivu i stara se o tim spisima, vrši nadzor nad poslovima arhiviranja u Tužiteljstvu, organizira poslove na selekciji arhivske građe, o izdvajanju i izlučivanju bezvrijednog registraturnog materijala iz arhive Tužiteljstva , u skladu sa arhivskim propisima, brine se o blagovremenom obezbjeđenju odgovarajućih obrazaca, registara, knjiga, kancelarijskog materijala za potrebe pisarnice, putem uposlenika u čiji djelokrug spada nabavka materijala, priprema evidencije i izvještaje o zastarama i istragama koje traju duže od 6 mjeseci za Zamjenike glavnog tužitelja, organizuje i odgovoran je za pripremu spisa za pretres i vođenje evidencije pritvorskih predmeta i predmeta u pogledu krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava kao i obavlja ostale srodne poslove po nalogu Glavnog tužitelja i sekretara, svakodnevno kontroliše zavođenje predmeta u dostavnu knjigu, dostavljanje tužiteljima, primanje predmeta od tužioca i davanje spisa na razvođenje kroz upisnik, pruža usmena obavještenja strankama o kretanju predmeta i upućuje stranke tužitelju koji radi na predmetu u skladu sa zakonom i internim aktima Tužiteljstva, dozvoljava uvid ili kopiranje spisa strankama ili građanima na osnovu pravosnažnog rješenja donesenog na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama ili po nalogu rukovodilaca, kao korisnik Sistema TCMS-a obavezan da postupa prema pravilima propisanim u Pravilniku TCMS, vrši kontrolu unosa, te pravilne primjene i provođenja svih radnji i postupaka u skladu sa Pravilnikom TCMS- a, vrši kontrolu ispravnosti postupanja sa dostavljenim predmetima i stvarima vezanim za tužiteljske predmete,obavlja poslove Glavnog upisničara u slučaju njegovog odsustva, organizuje nesmetano i blagovremeno obavljanje poslova u slučaju odsustva višeg referenta za KDP i Glavnog daktilografa i odgovoran je za iste poslove, obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tužitelja i Sekretara tužiteljstva.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS,VII stepen stručne spreme, pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- pravne struke
- 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme, uključujući odgovarajuće iskustvo na organizacijskim poslovima u trajanju od najmanje 3 (tri) godine
- položen pravosudni ispit
- poznavanje rada na računaru


Za poziciju 02:
- VSS, VII stepen stručne spreme, pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog(najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke
- 3 (tri ) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- položen pravosudni ispit
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
- VSS, VII stepen stručne spreme - fakultet informacijskih tehnologija, odnosno visoko obrazovanje prvog ( najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- fakulteta informacijskih tehnologija
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje i radno iskustvo u konfiguriranju, upravljanju i održavanju aktuelnih i naprednih MS Windows serverskih operativnih sistema,
- poznavanje i radno iskustvo u impementaciji MS Windows server mrežnih klijenata, poznavanje i radno iskustvo u MS Windows i MS Office paketu,
- poželjno radno iskustvo u CMS/TCMS sistemima
Za poziciju 04:
- VSS,VII stepen stručne spreme - pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke
- 1(jedna) radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika (pozicije 03. i 04.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalno tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.