Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
prijem državnog službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.11.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev ministra Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike
Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna


5 / 622

 

- sanitarni inspektor- 1(jedan) izvršilac


Opis poslova: vrši nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti proizvodnje i prometa živežnih namirnica i predmeta opće uporabe, vrši uzorkovanje živežnih namirnica i predmeta opće uporabe, poduzima i sprovodi mjere i akcije za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, vrši higijensko.sanitarni nadzor nad prometom lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, vrši nadzor nad sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima u školama, domovima, javnim i privatnim ustanovama u oblasti zdravstva, socijalne i dječije skrbi, objekata za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće uporabe, javnim lokacijama, naseljima i drugim javnim mjestima i objektima, kao i objektima javnog prometa, vrši nadzor nad objektima i uređajima za opskrbu pučanstva vodom za piće, provodi preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata, odnosno daje suglasnost za određivanje lokacije, na glavni projekat i za uporabu odnosno puštanje u pogon u pogledu ispunjavanja sanitarnih uvjeta, vrši nadzor nad provođenjem profilaktičkih i protuepidemijskih mjera za suzbijanje i sprječavanje zaraznih bolesti kao i u slučajevima pojave prirodnih nepogoda, sačinjava mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o stanju i problemima u oblasti nadzora, kao i poduzetim mjerama , vodi potrebne evidencije iz oblasti svog rada, obavlja i druge upravno-nadzorne poslove po nalogu ministrai rukovodećeg službenika odjela.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VII stupanj stručne spreme -veterinarski fakultet ili fakultet zdravstvenih studija, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) veterinarske struke ili struke sanitarnog inženjerstva, sa kontinuitetom u struci i smjeru u oba ciklusa
- 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme


Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučuković 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike
Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.