Prijem državnog službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 06.11.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog zavoda za poljoprivredu, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu

6 / 972

 

 

- Rukovodilac Odjeljenja - pomoćnik direktora u Odjeljenju biljne proizvodnje - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Rukovodi Odjeljenjem i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 23. pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (raspoređuje poslove i radne zadatke direktno na službenike i namještenike, daje upute za rad, nadziru rad službenika i namještenika, predlaže poslove i radne zadatke za godišnji plan rada Zavoda, utvrđuje periodični plan Zavoda i obezbjeđuje njegovu realizaciju, priprema izvještaje o radu iz nadležnosti rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi, osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka, upoznaje direktora sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, predlaže direktoru mjere za prevazilaženje postojećih problema. U vršenju ovlaštenja dužan je postupiti po svim nalazima i zahtjevima direktora i izvještavati ga o poduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama. Neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odjeljenja i to: pripreme planske dokumente iz djelokruga Odjeljenja; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne analitičke materijale iz nadležnosti Odjeljenja; izrađuje elaborate, studije, programe i projekte planova procjene iz ratarstva i povrtlarstva, voćarstva i vinogradarstva i zaštite zdravlja bilja, provodi politiku i stara se o izvršavanju zakona i drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti proizvodnje i posljedice koje mogu nastati u toj oblasti; učestvuje u izradi i prati realizaciju programa rada i operativnih planova Odjeljenja; redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u Odjeljenju te, predlaže poduzimanje potrebnih mjera; potpisuje akte iz djelokruga rada Odjeljenja za koje je ovlašten posbenim rešenjem direktora; radi i druge poslove po nalogu direktora.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.638,00 KM.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet-odsjek ratarstvo ili biljna proizvodnja ili opći
- položen stručni ispit
- najmanje pet godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen vozački ispit "B" kategorije
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje engleskog jezika


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul Kulovića br. 7. , Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom zavodu za poljoprivredu "

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.