Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem pripravnika u Općini Drvar
Krajnji rok dostavljanja dokumentacije 23.10.2017. godine

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br.1/14 i 5/16) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije" br.8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Drvar, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijem pripravnika u
Općini Drvar

 

 

- VSS(VII stepen)pravne struke ili diploma visokog obrazovanja I,II,ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) pravne struke - 1 (jedan) izvršitelj
- VSS(VII stepen)ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja I,II,ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) ekonomske struke - 1 (jedan) izvršitelj
- VSS(VII stepen)sociološke struke ili diploma visokog obrazovanja I,II,ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) sociološke struke - 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Planom prijema pripravnika sa VSS za 2017/2018 broj: 02-05-3312/17 od 29.09.2017.

- VSS(VII stepen)pravne struke ili diploma visokog obrazovanja I,II,ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) pravne struke
- VSS(VII stepen)ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja I,II,ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) ekonomske struke
- VSS(VII stepen)sociološke struke ili diploma visokog obrazovanja I,II,ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) sociološke struke

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.
Sukladno odredbama spomenute Uredbe, u radni odnos kao pripravnik ne može se primiti osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od jedne godine ili više, ili ima radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.god.). Napomena: diplome koje nisu koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VSS - VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje/dokaz visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
4. druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje kandidat može ostvariti prioritet za zapošljavanje sukladno posebnim propisima,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općini Drvar u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za prijem pripravnika u
Općini Drvar"
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.