Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem pripravnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2017. godine

Na osnovu člana člana 45. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/16), te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 4/13), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, objavljujeJAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

6 / 973


- Pripravnik sa završenim fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije - 1 (jedan) izvršilac


Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, i to:

-stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" br. 4/13)

Napomene:
- Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.
-Prijem pripravnika će se obaviti u okviru Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja pripravnika VSS stručne spreme kod poslodavca u javnom sektoru, zaključen između javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
- Poštivajući odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 54/05 i 12/09) i Pravilnika o listi organa čiji su službenici lica koja se prijavljuju za rad predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 97/06), za odabranog kandidata vršit će se sigurnosne provjere prije stupanja u radni odnos. Kandidat kod kojeg se utvrdi postojanje sigurnosnih smetnji neće biti primljen u radni odnos.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda)
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60 % i više)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO i BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za prijem pripravnika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.