Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu trgovine
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 02.11.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva trgovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Federalnom ministarstvu trgovine
2 / 492

 

- Pomoćnik ministra u Sektoru za vanjsku trgovinu - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodi radom Sektora i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 25. Pravilnika (raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike, utvrđuje prioritet u obavljanju poslova i zadataka, daje uputstva za rad i nadzire rad službenika i namještenika i koordinira rad u okviru osnovne organizacijske jedinice, predlaže poslove i zadatke za godišnji program rada Ministarstva, utvrđuje periodične planove rada i osigurava njihovu realizaciju, priprema izvještaje o radu Ministarstva iz djelokruga organizacijske jedinice kojom rukovode, osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice, redovno (svakodnevno, sedmično i mjesečno) upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice i predlaže ministru poduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema u organizacijskoj jedinici radi pravilnog i blagovremenog vršenja svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovode) i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora, i to: predlaže ministru politiku vođenja i rješavanja problema i zadataka iz oblasti vanjske trgovine; predlaže sistemska rješenja i učestvuje u kreiranju istih; prati, istražuje i predlaže mjere i metode iz oblasti vanjske trgovine; koordinira u pripremi razvojne strategije vanjske trgovine; prati i primjenjuje propise iz vanjske trgovine; učestvuje u pripremi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Sektora; pruža stručnu pomoć i daje uputstva za izradu elaborata iz vanjske trgovine; vrši i druge poslove po nalogu ministra.
Visina pripadajuće neto plaće iznosi: 1.795,50 KM.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine, i to:

- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru

 


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )

2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).


Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom :
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnom ministarstvu trgovine"

 

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju
kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.