Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 02.11.2017. godine

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjeva Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo

6/ 97101.Upravni inspektor - 1(jedan) izvršilac
02.Stručni savjetnik za finansijsko računovodstvene poslove - 1(jedan) izvršilac
03.Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove - 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: obavlja poslove inspekcijskog nadzora utvrđene zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona u kantonalnim, gradskim i općinskim organima uprave i upravnim organizacijama i pravnim licima kojima su povjerena javna ovlašćenja, kada rješavaju po kantonalnim zakonima i drugim kantonalnim propisima, koji se odnosi na:
a) poštivanje pravila upravnog postupka prilikom rješavanja zahtjeva građana i pravnih lica u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku;
b) rješavanje upravnih stvari u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku u propisanim rokovima;
c) načinu prikupljanja dokaza u upravnom postupku, a posebno dokaza koji prema zakonu treba da se pribavljaju po službenoj dužnosti;
d) načinu provedbe administrativnog izvršenja;
e) pružanju pravne pomoći građanima i pravnim licima u upravnom postupku;
f) vođenju propisane evidencije za prvostepeni i drugostepeni upravni postupak;
g) primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju;
h) primjeni propisa o radnim odnosima prilikom ostvarivanja prava državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa u organima uprave i upravnim organizacijama, kao i primjeni propisa u pogledu ispunjavanja uslova školske spreme i drugih uslova službenih lica koja rade na poslovima upravnog rješavanja u pravnim licima sa javnim ovlaštenjima;
i) primjeni propisa o državnoj upravi koji se odnose na organizaciju i način rada organa uprave i upravnih organizacija (pravilnik o unutrašnjoj organizaciji);
j) učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja, koji se odnose na poslove koje obavlja;
k) obavlja i druge stručne poslove koje mu odredi ministar i glavni upravni inspektor.

02.Opis poslova:
a) izrada godišnjeg obračuna Ministarstva;
b) izrada periodičnih izvještaja i usaglašavanje bruto bilansa Ministarstva;
c) izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti rukovodioca;
d) analizira finansijski izvještaj JP ''Televizija Kantona Sarajevo'';
e) obavlja finansijsko-računovodstvene poslove za potrebe trezorskog poslovanja iz nadležnosti Ministarstva;
f) poslovi ažurnog vođenja knjigovodstvene evidencije u pomoćnim knjigama Ministarstva, te usaglašavanje knjigovodstvenog stanja Glavne knjige JRT sa evidencijom i pomoćnim knjigama Ministarstva;
g) vrši prijem, kontrolu i raspored ulaznih faktura i zavodi iste u knjigu ulaznih faktura, te evidentira izlazne naloge za plaćanje;
h) vrši poslove kontrole izmirenja obaveza iz budžeta po analitičkim kontima, te izrađuje pregled stanja i izvod otvorenih stavki dobavljača;
i) izrada svih poreznih prijava i obrazaca i dostavljanje istih Poreznoj upravi;
j) vrši evidenciju vlastitih prihoda Ministarstva, te izrađuje zahtjeve za preknjiženje pogrešnih uplata;
k) učestvuje u davanju mišljenja na nacrt i konačan izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH;
l) učestvuje u izradi fiskalne procjene zakona i drugih propisa;
m) provođenje postupka javnih nabavki;
n) praćenje propisa iz oblasti finansija, računovodstva, budžeta i drugih;
o) učestvuje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja, koje se odnosi na opis poslova ovog radnog mjesta;
p) obavlja i druge stručne poslove koje mu odredi šef odjeljenja i pomoćnik ministra;
r) za svoj rad odgovoran je šefu odjeljenja i pomoćniku ministra.

03.Opis poslova:
a) stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu, obradu i implementaciju podzakonskih akata i pojedinačnih akata iz nadležnosti odjeljenja;
b) davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa koje donosi Skupština Kantona, Vlada Kantona i kantonalni ministri, sa aspekta njihove usklađenosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda;
c) pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa;
d) pripremanje odgovora na poslanička pitanja iz nadležnosti odjeljenja;
e) vođenje postupka oko davanja saglasnosti firmama za unošenje naziva Kantona Sarajevo u naziv firme;
f) učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja, koje se odnosi na izradu i provođenje propisa iz nadležnosti Sektora, kao i edukaciji u oblasti ostvarivanja ljudskih prava i sloboda;
g) obavlja i druge stručne poslove koje mu odredi šef odjeljenja i pomoćnik ministra;
h) za svoj rad odgovara šefu odjeljenja i pomoćniku ministra.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
- tri godine radnog staža u struci,nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit.

Za poziciju 02.
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen ekonomski fakultet,
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit.

Za poziciju 03.
- Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne ili upravne struke,
- dvije godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, (primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije)
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu(stručnom upravnom ispitu, ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni I Hercegovini, ili pravosudnom ispitu, ukoliko ga posjeduje
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul.Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul. Kulovića br. 7, Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo "


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.