Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećih državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.10.2017. godine

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
06 - 948/17

 

 

01. Direktor Porezne uprave Federacije BiH - 1 ( jedan) izvršilac
02. Zamjenik direktora Porezne uprave Federacije BiH - 1 ( jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: Direktor Porezne uprave Federacije BiH vrši poslove i radne zadatke utvrđene odredbom člana 37. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH:
Rukovodi Poreznom upravom Federacije BiH; Predstavlja i zastupa Poreznu upravu, organizuje i osigurava obavljanje svih poslova iz njene nadležnosti i ova ovlaštenja u rukovođenju ostvaruje samostalno, osim u pitanjima koja su utvrđena u odredbama člana 44. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine;
Poslove rukovođenja Poreznom upravom vrši na način tako što: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Porezne uprave; predstavlja i zastupa Poreznu upravu u granicama ovlaštenja koja su mu zakonom i drugim propisima stavljena u nadležnost; odlučuje o korištenju materijalnih i finansijskih sredstava za koja je nadležan; odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosima, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
U skladu sa Zakonom donosi posebna rješenja kojima ovlašćuje državne službenike/namještenike za izvršavanje određenih poslova iz djelokruga rada Porezne uprave Federacije BiH.
Direktor Porezne uprave, uz suglasnost ministra, a po provedenoj proceduri utvrđenoj u Poglavlju IV Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), postavlja i razrješava rukovoditelje sektora i pomoćnike direktora unutar Središnjeg ureda i rukovoditelje kantonalnih poreznih ureda-pomoćnike direktora
Visina netto plaće: 1.953,00 KM

02.Opis poslova: zamjenik direktora u odsutnosti ili spriječenosti direktora obavlja funkciju direktora Porezne uprave sa svim ovlaštenjima, dužnostima i odgovornostima; obavlja i druge poslove čije izvršenje mu povjeri direktor i pomaže direktoru u izvršenju poslova iz nadležnosti Uprave; obavlja i druge poslove za koje je posebnim zakonom dato ovlaštenje, odnosno nadležnost; poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim odredbama člana 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (pomaže direktoru u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti;-zamjenjuje ga u njegovoj odsutnosti ukoliko direktor nije u mogućnosti obavljati svoja ovlaštenja ili obaveze ili ako je mjesto direktora upražnjeno dok novi direktor ne preuzme dužnost i vrši i druge poslove koje mu odredi direktor).
Visina netto plaće: 1.795,50 KM

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-pravne struke ili ekonomski fakultet,
- položen stručni upravni ispit,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS.

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja-pravne struke ili ekonomski fakultet,
- položen stručni upravni ispit,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS.

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine "


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju
kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.