Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Gračanica
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 23.10.2017. godine

Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Gračanica, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Općini Gračanica


4 / 461

 

- 01 -Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
- 02 -Stručni saradnik za imovinsko pravne poslove u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
- 03 -Stručni saradnik za automatsku obradu u bazi podataka katastra nekretnina BPKM u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
- 04 -Stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja u Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac
- 05 -Stručni saradnik za info u Službi za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova:

-01- prati, proučava i izvršava propise iz prostornog uređenja i građenja; izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa iz nadležnosti; po nalogu šefa Službe priprema analize, izvještaje, informacije za općinskog načelnika i Općinsko vijeće iz nadležnosti Odsjeka; vodi prvostepeni upravni postupak u svojoj oblasti (urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, zauzimanje i raskopavanje javnih površina, rušenje privremenih objekata, odobrenja za upotrebu, saglasnost na priključke infrastrukture i drugo); izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode službene evidencije i vodi postupak i izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode evidencije; sprovodi administrativna izvršenja; vodi evidenciju izdatih rješenja i obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika i pomoćnika.

-02- rješava jednostavnije predmete u upravnom postupku u oblasti imovinsko pravnih odnosa; priprema odluke i rješenja za sjednice Općinskog vijeća iz ove oblasti; provodi postupak i donosi rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u postupku uspostave ranijeg vlasničkog pravnog odnosa, te donosi rješenja o utvrđivanju vlasništva i prava etažne svojine; priprema prijedloge rješenja o utvrđivanju opšteg interesa i provodi postupak eksproprijacije; provodi postupak donošenja rješenja o ostvarivanju prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja; provodi postupak i donosi rješenja o preuzimanju zemljišta; provođenje postupka donošenja rješenja u predmetima određivanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade; priprema materijale za donošenje odgovarajućih akata radi zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti između Općine i trećih lica; provodi postupke prodaje općinskih poslovnih prostora, zemljišta (putem konkursa) kao i zaključivanje ugovora; radi na izradi nacrta i prijedloga normativnih pravnih akata Općine iz svoje nadležnosti; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti Odsjeka; redovno upoznaje pomoćnika načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mjera; vrši i druge poslove i radne zadatke po nalogu Načelnika i pomoćnika.

-03- vodi sve vrste katastarskih evidencija utvrđenih Zakonom o katastru, premjeru i drugim propisima; izdaje izvode iz tih evidencija; provodi promjene i unosi nove podatke u BPKN; vrši kontrolu ugovora o prenosu zemljišta i provođenju promjena u BPKN; prima rješenja nadležnih organa o nekretninama i po primljenim rješenjima provodi promjene u BPKN; radi provjeru tačnosti i potpunosti unešenih podataka; izrađuje historijat parcele ili posjeda za potrebe službe ili stranaka; vrši izradu i izdavanje posjedovnih listova; vrši obradu i provodi promjene kroz spisak promjena za svaku katastarsku općinu i iste unosi u BPKN; vrši obračun katastarskih prihoda; vrši izradu statističkih izvještaja i dostavlja ih nadležnim službama i organima; priprema i dostavlja tražene podatke nadležnim službama i organima; obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Općine, šefa službe i Odsjeka.

-04- učestvuje u izradi programa, analiza i drugih materijala iz oblasti sporta, kulture, javnih ustanova i nevladinih organizacija; sarađuje sa ustanovama iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i nevladinog sektora; utvrđuje postojanje uslova za sklapanje braka; prima zahtjeve i zakazuje vjenčanja; obavlja vjenčanja; vrši upis i promjene u matičnim knjigama vjenčanih; šalje izvještaje o izvršenim upisima u matične knjige vjenčanih; vodi upravni postupak za ispravu grešaka u matičnoj knjizi rođenih i priznavanju prava na naknadni upis u matičnu knjigu rođenih; prati propise i vrši edukaciju matičara; priprema godišnji program edukacije matičara; priprema akte vezane za zaštitu objekata, prostorija u kojima se nalaze matične knjige, spisi i registri; vodi matični registar; obavlja sve poslove iz nadležnosti Općine vezano za zaštitu ličnih podataka u skladu sa zakonom; vrši poslove vezano za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa iz nadležnosti općine i ostvaruje saradnju sa nadležnim organima; vodi registar zaštićenih dobara kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa na području općine; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika.

-05- planira i sprovodi aktivnost prijema građana, uključujući pružanje savjeta i tehničke pomoći građanima; obavlja usmjeravanje podnesaka i pružanje informacija općinskim službama; izdaje formulare i druga dokumenta za koja je ovlašten; priprema i osigurava dostupnost vodića, brošura, formulara i uputa za usluge općinskih službi; priprema prijedloge za poboljšanje kvaliteta, materijale za građane i podnosi prijedloge šefu Centra; pruža pomoć građanima pri kompletiranju podnesaka i upućuje na odgovornu službu za stručnu pomoć; osigurava neometan rad šalterskih službi kroz koordinaciju i pravovremeno usmjeravanje korisnika općih usluga; osigurava dostupnost informacija o javnim ustanovama, biznisima, turizmu, kulturi, ekonomskom stanju općine i srodni zbivanjima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Centra, pomoćnika načelnika i Načelnika.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

Za poziciju -01:

-VSS / VII stepen stručne spreme - pravne ili upravne struke, odnosno visoko obrazovanje I,II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa ostvarenih 240 ECTS bodova - pravne ili upravne struke,
- 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
- poznavanje rada na računaru,
- položen vozački ispit "B" kategorije.


Za poziciju -02:

-VSS / VII stepen stručne spreme - pravne ili upravne struke, odnosno visoko obrazovanje I,II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova - pravne ili upravne struke,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju -03:

-VSS / VII stepen stručne spreme - pravne ili upravne struke, odnosno visoko obrazovanje I,II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova - pravne ili upravne struke,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
- poznavanje rada na računaru,
- položen vozački ispit "B" kategorije.

Za poziciju -04:

-VSS / VII stepen stručne spreme - pravne ili upravne struke, odnosno visoko obrazovanje I,II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa ostvarenih 180 ECTS bodova - pravne ili upravne struke,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru,
- položen vozački ispit "B" kategorije,
- položen poseban stručni ispit za matičara.

Za poziciju -05:

-VSS / VII stepen stručne spreme - pravnog ili društvenog smjera, odnosno visoko obrazovanje I,II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova - pravnog ili društvenog smjera,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
- poznavanje rada na računaru,
- položen vozački ispit "B" kategorije.


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode b.b., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Gračanica"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Po ovlaštenju v.d. direktora
SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl.iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.