Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 23.10.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i čana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 12/11 i 13/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH na zahtjev Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu rukovodećeg radnog mjesta državnog službenika u
Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona

06/969

 

- Direktor Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa

Opis poslova: neposredno rukovodi Službom, zastupa i predstavlja Službu; organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe; donosi propise i druge opće akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten; odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom u državnoj službi, a u skladu sa zakonom i drugim propisima; vrši druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljene u nadležnost;


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno stečeno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
- 7 (sedam) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton
Ulica Kulovića br. 7,
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu rukovodećeg radnog mjesta državnog službenika
u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko podrinjskog kantona "

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.Po ovlaštenju v.d. direktora
SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl.iur

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.