Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Finansijskoj policije Federacije Bosne I Hercegovine
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 19.10.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a na zahtjev Finansijske policije Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Finansijskoj policije Federacije Bosne I Hercegovine
6 / 968

 

 

Radna mjesta :

I Služba za inspekcijski nazor
01.Federalni finansijski inspektor - 6(šest) izvršilaca sa mjestom rada i to:

a) Odsjek za inspekcijski nadzor u Sarajevu - 3 (tri) izvršioca
b) Odsjek za inspekcijski nadzor u Bihaću - 1 (jedan) izvršilac
c) Odsjek za inspekcijski nadzor u Travniku- 1 (jedan) izvršilac
d) Odsjek za inspekcijski nadzor u Mostaru - 1 (jedan) izvršilac

 

II Služba za pravna, informatičke, računovodstvene i opšte poslove

02.Stručni savjetnik za pravne, informatičke, računovodstvene i opšte poslove
- 1(jedan) izvršilac


01.Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica i to: zakonitost, ispravnost i blagovremenost obračuna i uplata državnih prihoda, javnih prihoda iz mjerodavnosti Federacije i prihoda posebnih fondova budžeta Federacije; ostvarivanja i iskazivanja knjigovodstva, odnosno poreskih prijava prometa roba i usluga, prihoda, plaća i drugih elemenata od značaja za utvrđivanje javnih prihoda Federacije; prijavljivanje imovine i nekretnina koji podliježu oporezivanju; tačnost iskazivanja podataka o pravu na poreske olakšice i oslobađanja, utvrđivanje osnovice obračunavanja i plaćanja poreza na promet; pravilnost primjene zakona u pogledu načina plaćanja roba i usluga i dostavljanja podataka o tome; provedbe mjera prinudne naplate javnih prihoda; obračuna kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda Federacije; stanja računa javnih prihoda Federacije i usmjeravanja sredstava s tih računa; poreski bilansi, rada radnika kod obavljanja poslova utvrđivanja i kontrole javnih prihoda Federacije; kupovine dionica ili udjela prilikom pretvorbe državnog vlasništva; uvoza i izvoza pojedinih roba i usluga vezanih za plaćanje i obračun poreza, carina i drugih federalnih dažbina koje se plaćaju na uvezenu robu, odnosno stvari, zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate sredstava koja su prihod budžeta Federacije, kontrolu vanjskotrgovinskog poslovanja i kreditnih poslova sa inozemstvom i druge privredne djelatnosti u inozemstvu domaćih i pravnih i fizičkih lica; postupa po naredbama i zahtjevima tužitelja i suda u skladu sa stvarnim nadležnostima Finansijske policije; daje prijedloge za podnošenje zahtjeva za brisanje subjekata upisa iz registra nadležnog registarskog suda u skladu sa zakonom; sačivanjava zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru; donosi rješenja; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; sačinjava službene izvještaje i nacrte izvještaja o počinjenom krivičnom djelu; sačinjava dnevne, mjesečne, periodične i godišnje izvještaje i anlize o izvršenim inspekcijskim nadzorima i istražnim radnjama, poduzetim mjerama i radnjama i vrši druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.354,50 KM.

02.Opis poslova: Izrađuje pred nacrte i nacrte opštih akata Finansijske policije; izrađuje nacrte pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; priprema i izrađuje prijedloge žalbi na sve odluke redovnih sudova u parničnom, krivičnom, upravnom i izvršnom postupku i odgovara na žalbu; priprema i izrađuje prijedlog tužbe protiv drugostepenih upravnih odluka i odgovara na tužbu; sarađuje sa Pravobranilaštvo/ Pravobraniteljstvom Federacije Bosne i Hercegovine i sa drugim državnim, federalnim i kantonalnim organima, tijelima i institucijama u vezi sudskih sporova; sarađuje sa tužilaštvom, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.291,50 KM.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to


Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja - pravne struke
- tri godine radnog staža
- poznavanje rada na računaru


Za poziciju: 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke
- tri godine radnog staža
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo I Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Finansijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

Po ovlaštenju v.d. direktora
SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl.iur

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.