Prijem državnog službenika u Općini Drvar
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.09.2017. godine

Na temelju članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Drvar, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Drvar

 

- Pomoćnik općinskog načelnika Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove -1 ( jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina

Opis poslova: neposredno rukovodi radom Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove; raspoređuje poslove državnim službenicima i namještenicima, daje uputstva o načinu vršenja istih te organizuje rad Službe; obezbjeđuje pravovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe; utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe; nosilac je izrade prijedloga akata iz oblasti raspolaganja i korištenja opštinskih nekretnina, poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Opštine, kao i građevinskog zemljišta; inicira i učestvuje u izradi ili izmjeni i dopuni normativnih akata iz djelokruga rada Službe; redovno upoznaje opštinskog načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službe i predlaže preduzimanje potrebnih mjera; predlaže godišnji program i plan rada Službe, te obezbjeđuje njihovu realizaciju; priprema izvještaj o radu Službe; prisustvuje sjednicama Kolegijuma opštinskog načelnika, sjednicama Opštinskog vijeća i radnih tijela kada su na dnevnom redu materijali iz djelokruga Službe; ostvaruje saradnju sa Opštinskim javnim pravobranilaštvom i Opštinskim vijećem u poslovima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kao i nadležnim kantonalnim i federalnim organima iz imovinsko-pravne oblasti; prima stranke na njihov zahtjev i daje odgovarajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti Službe; predlaže ocjenu rada za državne službenike i namještenike; predlaže preduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja, ili nezakonitog rada državnih službenika i namještenika; stara se o stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika i namještenika u toku rada; priprema plan godišnjih odmora za Službu; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice, kantonalnim i federalnim organima i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada Službe; neposredno je zadužen za poslove vezane za izradu prostorno-planske dokumentacije; učestvuje u izradi programa, planova i prijedloga opštinskih propisa iz oblasti prostornog uređenja, građenja, voda, komunalnih djelatnosti i zaštite okoline; predlaže stručnu komisiju za vršenje tehničkog prijema;koordinira izradu programa uređenja građevinskog zemljišta; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu opštinskog načelnika. Za svoj rad i rad Službe kojom rukovodi neposredno odgovara opštinskom načelniku.


Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Drvar broj: 02-05-1162/17 od 04.04.2017 i to:
- VSS, VII stepen, pravni ili građevinski fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 240 ECTS bodova) pravnog ili građevinskog smjera,
- najmanje (5) pet godina radnog iskustva u struci
- poznavanje rada na računaru;


Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) Napomena: diplome koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Drvar"


Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.