Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Trnovo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 05.10.2017. godine

Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Trnovo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnih službenika u Općini Trnovo

06 / 967

 

01.Stručni savjetnik za pravne poslove i privredu u Službi za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove u Stručnoj službi Općinskog vijeća i općinskog načelnika - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za informisanje u Stručnoj službi Općinskog vijeća i općinskog načelnika - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za sport i kulturu u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak i donosi rješenja iz nadležnosti službe; učestvuje u izradi elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u okviru radnog mjesta; prati stanje privrednog razvoja i poduzima odgovarajuće mjera na unapređenju privrede; učestvuje u izradi programa rada Općinskog načelnika u pitanjima iz nadležnosti Službe; obezbjeđuje da se pravilno primjenjuju propisi o slobodi pristupa informacijama; vrši prijem stranaka koji se bave privrednom djelatnošću i daje odgovarajuća objašnjenja; ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave i drugim institucijama koji su nadležni za poslove iz oblasti privrede, radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; prati propise i stara se o provođenju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća, propisa Općinskog načelnika i drugih podzakonskih akata koja se odnose na pitanja ovog radnog mjesta; radi na izradi planova i programa daljeg razvoja i unapređenja privrede, te prati njihovo izvršenje; učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i drugih internih akata iz oblasti privrede i finansija; sprovodi utvrđenu politiku u oblasti privrede, finansija, trezora i javnih nabavki; utvrđuje nacrte propisa o porezima, naknadama i taksama iz nadležnosti Službe; vrši poslove za procedure javnih nabavki iz nadležnosti i za potrebe općine; prati propise iz javnih nabavki i utvrđuje plan javnih nabavki na osnovu prijedloga službi; izrađuje nacrte akata, vrši nomotehničku obradu akata, pripremu izmjena akata za općinsko vijeće i općinskog načelnika iz nadležnosti službe; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima Ustavnih amandmana, zakona, statuta i drugih općih akata; vrši stručnu obradu sistemskih akata koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata; priprema prečišćene tekstove općih akata; vrši prijem stranaka i daje odgovorajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti Službe; izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz oblasti privrede; učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u oblasti privrede (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i slično); vrši sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom; vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblasti za koju je osnovana, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja; prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovnih djelatnosti; vodi registar o izdatim odobrenjima za rad; pruža stručnu podršku malim i srednjim preduzećima i programima za pokretanje novih preduzeća; pruža savjetodavne usluge neophodne za registraciju i pristupu povoljnim kreditnim linijama; vrši analizu potreba privednog sektora na teritoriji Općine sa profilom radne snage i oblika podsticaja privrede i poduzetništva; prati javne pozive iz domena privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja i drugih domena usko vezanih za navedene; prati javne pozive pretpristupnih fondova opredijeljenih za lokalne zajednice; prati,predlaže i priprema aplikacije po standardnim procedurama, javnim oglasima prema međunarodnim i domaćim donatorima i drugim investitorima; priprema programe i projekte za potencijalne investitore u saradnji sa resornim službama; priprema i učestvuje u izradi strategije lokalnog ekonomskog razvoja, izrada operativnih planova, programa i projekata vezanih za lokalni ekonomski razvoj kao i praćenje realizacije istih; odgovara za izvršenje svih poslova na usklađivanju i poboljšanju sistema kvaliteta po međunaradnom ISO standardu 9001:2008.; zaprima, kompletira i obrađuje sve zahtjeve za obavljanje privredne djelatnosti; prati stanje i vodi registre i svu potrebnu dokumentaciju iz oblasti privrede;vrši upis izdatih odobrenja izmjena u toku poslovanja; obezbjeđuje podatke nadležnom stručnom licu za upravno rješavanje iz oblasti privrede za blagovremeno rješavanje problema samostalnog privređivanja; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika rukovodioca organa državne službe.

02.Opis poslova: vrši izradu nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; priprema izmjene i dopune općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; prati donošenje i izmjenu propisa; vrši nomotehničku obradu propisa; vrši obradu odluka i drugih akata donesenih na Vijeću i radnim tijelima Vijeća; vrši obradu amandmana; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima Ustavnih amandmana, zakona, statuta i drugih općih akata; vrši stručnu obradu sistemskih akata koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata; priprema prečišćene tekstove općih akata; radi na pripremi i izradi analiza, izvještaja i informacija; prati tok sjednica Općinskog vijeća i radi na izradi zaključaka o donesenim aktima o kojima se izjašnjavalo Vijeće; vrši stručnu obradu vijećničkih pitanja i inicijativa; pruža stručnu pomoć radnim tijelima Vijeća; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.

03. Opis poslova: prati rad Općinskog vijeća i Općinskih sužbi, priprema informacije, izvještaje, saopćenja, obavještenja i druge vrste materijala, sarađuje i prikuplja podatke i informacije od javnih institucija općine Trnovo, udruženja, kulturnih, sportskih i drugih organizacija; kontaktira sa medijima i drugim institucijama u vezi objavljivanja konkursa, javnih poziva i sl.; priprema idejna rješenja za sve vrste publikacija, pozivnica i prezentacija; vrši izradu protokola Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; priprema tekstove za WEB stranicu Općine; učestvuje u izradi biltena Općine Trnovo i drugih informativnih materijala; izrađuje tekstove za štampu; izrađuje sve vijesti, informacije, obavijesti i pozive koji se dostavljaju u medije; radi na dogradnji postojećih materijala, brošura i štampanje novih materijala i brošura i letaka iz raznih oblasti; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; izrađuje studije, programe, planove, procjene i projektne zadatke iz nadležnosti Službe; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke u odgovarajućoj oblasti i informiše javnost o radu organa državne službe, stanju u toj oblasti i mjerama koje se poduzimaju; u saradnji sa Ministarstvom organizira takmičenja i smotre učenika na Općinskom nivou; prati kalendare važnijih historijskih događaja; učestvuje u planiranju i provođenju sportskih manifestacija i manifestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja; učestvuje u pripremanju nagrada, pohvala i drugih priznanja povodom manifestacija koje se provode u organizaciji Općine; obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata iz djelokruga svojih aktivnosti;obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.

04. Opis poslova: učestvuje u planiranju i provođenju vjerskih, sportskih i manifestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja na području općine; učestvuje u pripremanju nagrada, pohvala i drugih priznanja povodom manifestacija koje se provode u organizaciji Općine; priprema podatke, izvještaje, informacije i analize rada ustanova kulture i sporta i omladinskih i nevladinih organizacija i vjerskih zajednica i predlaže mjere za poboljšanje njihovog rada; sprovodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa iz oblasti kulture, sporta, pitanja mladih, NVO sektora i ravnopravnosti spolova te obezbjeđuje saradnju sa organima drugih općina i organa kantona; koordinira aktivnosti vjerskih, sportskih i kulturnih organizacija; priprema kalendar sportskih događaja; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za sport I kulturu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika rukovodioca organa državne službe.

 


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01:
-VSS-VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
-VSS-VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
-VSS-VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, završen fakultet političkih nauka-smjer žurnalistika
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:
-VSS-VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, završen fakultet sporta i tjelesnog odgoja
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radih mjesta državnih službenika u Općini Trnovo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.