Prijem državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 05.10.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11"), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona

5 / 615

 

01. Stručni savjetnik za pravne poslove - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: a) izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, nomotehnička obrada tih propisa kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, b) davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata i o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima sporazuma, ugovora i drugih akata, c) izrada ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko- povjerilačkih odnosa u upravnom postupku, kao i rad na realiziranju tih ugovora i akata, d) rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku, e) vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu, f) vođenje postupka za dodjelu koncesija, g) obavljanje i drugih poslova i zadatka koji nisu izričito navedeni, a proizilaze iz zakona i podzakonskih akata i spadaju u djelokrug radnog mjesta, h) za svoj rad odgovara pomoćniku ministra.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, odnosno završen najmanje drugi ciklus diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova
- 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.