Prijem državnog službenika u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 05.10.2017. godine

Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo
06 944

 

- Stručni saradnik za finansijsko - računovodstvene poslove i javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u pripremi plana javnih nabavki, priprema i šalje obavještenja i izvještaje o postupcima javnih nabaviki (programi Go - Procedure i WisPPA), priprema prijedloge odluka za provođenje postupka javnih nabavki, učestvuje u pripremi prijedloga tenderske dokumentacije, prati aktivnosti u postupku javne nabavke i poštivanje rokova u skladu sa planom i zakonom, vrši stručne poslove koji se odnose na učešće u izradi i planiranju Budžeta Ministarstva, a koji se odnose na namjenske poslove za parkirališta, učestvuje u pripremi završnog računa, učestvuje u pripremi tromjesečnih finansijskih izvještaja sa obrazloženjem koji se odnose na programske rezulatate izvršavanja budžeta, za namjenska sredstva za parkirališta i godišnji obračun finansijskog plana namjenskih sredstava za parkirališta za prethodnu godinu, praćenje prikupljanja namjenskih prihoda od parkirališta, izvještava o prikupljenim prihodima, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra. U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje Politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001.

Uslovi za obavljanje poslova: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskioh bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Boslonjskog istema studiranja, završen ekonomski fakultet,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci ili radnog iskustva, nakon sticanja VSS,

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
01. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
02. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci ili radnom iskustvu, nakon sticanja VSS,
03. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
04. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.


Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
Ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.