Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 14.09.2017. godine

Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Pravobranilaštvu Kantona
Sarajevo

06 / 961

 

01. Sekretar Pravobranilaštva - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za ekonomske poslove - 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: Obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Pravobranilaštva, koordinira rad odjeljenja u Pravobranilaštvu, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, pomaže pravobraniocu u obavljanju poslova uprave organa i po ovlaštenju pravobranioca pokreće i sprovodi postupke zbog lakše povrede službene dužnosti zaposlenika i može uvijek dati incijativu pravobraniocu za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne dužnosti, prati, usmjerava i koordinira rad zaposlenika u Pravobranilaštvu i organizacionih jedinica Pravobranilaštva; preduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova Pravobranilaštva; priprema opće i pojedinačne akte Pravobranilaštva; učestvuje u pripremi godišnjeg programa rada i godišnjeg Izvještaja o radu Pravobranilaštva; ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima; povjerava zaposlenicima u Pravobranilaštvu obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga; brine o blagovremenoj izradi statističkih i drugih izvještaja Pravobranilaštva; vodi računa o materijalno-tehničkim potrebama Pravobranilaštva, pravilnom korištenju sredstava i opreme Pravobranilaštva, uključujući i poslove javne nabavke, obavlja poslove u vezi sa budžetom u skladu sa zakonom, brine o vođenju personalne evidencije zaposlenika u Pravobranilaštvu uključujući i obavljanje finansijskih poslova u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo; obavlja poslove koji su u vezi sa odnosima sa javnošću. U obavljanju svojih dužnosti sekretar je odgovoran pravobraniocu.

02. Opis poslova: pomaže pravobraniocu kod pripreme i nacrta budžeta Pravobranilaštva i izvršavanju istog, vođenje evidencije osnovnih sredstava, kontrola ispravnosti knjiženja, organizacija i obavljanje poslova iz domena računovodstva, praćenje stručne literature i tumačenje zakonskih propisa iz finansijskih poslova i računovodstva te njihova pravovremena primjena, sastavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja, te obavlja i druge poslove koje mu odredi pravobranilac Kantona Sarajevo.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01:
-VSS - pravni fakultet, diplomirani pravnik ili Bakalaureat-Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja,
- šest (6) godina radnog staža u struci
- položen stručni ispit

Za poziciju 02:
-VSS - ekonomski fakultet, diplomirani ekonomista ili Bakalaureat-Bachelor ekonomije sa najmanje ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja
-najmanje jedna (1) godina radnog staža/iskustva u struci
-položen stručni ispit.
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu (za poziciju 01), odnosno radnom stažu/iskustvu (za poziciju 02) u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o položenom stručnom ispitu, ukoliko ga kandidati posjeduju
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radog mjesta državnog službenika u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.Po ovlaštenju v.d. direktora
SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.