Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 14.09.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
06 / 958

 

01. Pomoćnik ministra u Sektoru za korištenje zemljišta na federalnom nivou - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne, opće i finansijske poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Sekretar ministarstva - 1 (jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: pomoćnik ministra rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 20. Pravilnika ( osnovnim organizacionim jedinicama neposredno rukovode pomoćnici ministra i u rukovođenju imaju slijedeća ovlaštenja: raspoređuje poslove i radne zadatke na šefove unutrašnjih organizacionih jedinica ili ako nemaju unutrašnjih organizacionih jedinica direktno na službenike ili namještenike; daju upute za rad, nadziru rad službenika i namještenika, koordinaruju rad između unutrašnjih organizacionih jedinica; predlažu poslove i radne zadatke za godišnji plan rada ministarstva, utvrđuju periodični plan ministarstva i obezbjeđuju njihovu realizaciju; pripremaju izvještaj o radu iz djelokruga rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovode; osiguravaju zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka; upoznaju ministra sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode i predlažu ministru mjere za prevazilaženje postojećih problema. U vršenju navedenih ovlaštenja pomoćnici ministra dužni su postupiti po svim nalozima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o preduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama; )
Neposredno vrši slijedeće poslove: prati stanje u oblasti korištenja zemljišta na federalnom nivou te predlaže i učestvuje u izradi stručnih podloga za izradu zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti korištenja zemljišta; daje uputstva za izvršavanje zakona, drugih propisa iz oblasti korištenja zemljišta; afirmira poduzete aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje upotrebe zemljišta u okviru evropskih i internacionalnih tijela i organizacija; priprema analize, izvještaje, informacije iz oblasti korištenja zemljišta iz nadležnosti Federacije; prezentira nadležnim tijelima i instituacijama zaključke, preporuke i dokumente regionalnih i evropskih tijela nadležnih za upotrebu zemljišta, s ciljem uključivanja Federacije u što veći broj regionalnih projekata i vrši i druge poslove koje odredi Ministar.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.889,50 KM

02.Opis poslova: pomoćnik ministra rukovodi sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članku 20. Pravilnika : osnovnim organizacionim jedinicama neposredno rukovode pomoćnici ministra i u rukovođenju imaju slijedeća ovlaštenja: raspoređuje poslove i radne zadatke na šefove unutrašnjih organizacionih jedinica ili ako nemaju unutrašnjih organizacionih jedinica direktno na službenike ili namještenike; daju upute za rad, nadziru rad službenika i namještenika, koordinaruju rad između unutrašnjih organizacionih jedinica; predlažu poslove i radne zadatke za godišnji plan rada ministarstva, utvrđuju periodični plan ministarstva i obezbjeđuju njihovu realizaciju; pripremaju izvještaj o radu iz djelokruga rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovode; osiguravaju zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka; upoznaju ministra sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode i predlažu ministru mjere za prevazilaženje postojećih problema. U vršenju navedenih ovlaštenja pomoćnici ministra dužni su postupiti po svim nalozima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o preduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama);
Neposredno vrši slijedeće poslove: koordinira rad na izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti stambene politike, prostornog planiranja i upotrebe zemljišta; daje stručna mišljenja za primjenu propisa iz oblasti stambene politike, prostornog planiranja i upotrebe zamljišta; daje upute za vođenje i riješava najsloženije drugostepene upravne postupke iz oblasti stambene politike; prati provođenje zakona iz nadležnosti ministarstva, te predlaže izmjene i dopune istih; predlaže godišnji izvještaj o stanju upravnog postupka; koordinira rad i učestvuje u izradi najsloženijih općih i pojedinačnih akata koji se odnose na prava i obaveze državnih službenika i namještenika; koordininira praćenje utroška budžetskih sredstava i izrade prijedloga tromjesečnih planova potrebnih budžetskih sredstava kao i izvještaja o utrošku sredstava po pojednim stavkama; koordinira rad na pripremi tromjesečnih i godišnjih programa i izvještaja o radu sektora; vrši i druge poslove i radne zadatke koje mu odredi Ministar.
Visina pripadajuće neto plaće:1.889,50 KM

03.Opis poslova: Sekretar ministarstva vrši poslove od značaja za unutarnju organizaciju ministarstva i rad ministarstva, koordinira i usmjerava rad svih organizacionih jedinica ministarstva; upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preuzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema; sarađuje između ministarstva i drugih organa uprave, upravnih organizacija i preduzeća; koordinira praćenje utroška budžetskih sredsava i izrade prijedloga tromjesečnih planova potrebnih budžetskih sredstava kao i izvještaj o utrošku sredstava po pojedinim stavkama; koordinira rad na pripremi tromjesečnih i godišnjih programa i izvještaja o radu ministarstva; realizira program rada ministarstva; odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni; pomaže ministru u rukovođenju ministarstvom; vrši i druge poslove koje mu odredi ministar; Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru.
Visina pripadajuće neto plaće: 2.055,80 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01.
- VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, arhitektonski ili građevinski fakultet,
- položen stručni ispit
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

Za poziciju 02.
- VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog Sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke,
- položen stručni ispit
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

Za poziciju 03:
- VSS-VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova ) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke ili fakultet političkih nauka,
- položen stručni ispit
- najmanje 6 (šest) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS

 

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS, (primjerak uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba)
3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (ukoliko ga kandidati posjeduju)
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.Po ovlaštenju v.d. direktora
SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.