Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.09.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 12/11 i 13/12), na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi za
inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

6 / 953

 


- Stručni saradnik za studijsko-analitičke i materijalno-finansijske poslove - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: vrši sve poslove u vezi organizovanja konferencija za štampu o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i ostvaruje neposrednu saradnju sa predstavnicima medija radi učešća direktora i drugih državnih službenika Uprave u odgovarajućim informativnim i edukativnim programima, emisijama, intervjuima i sl.; radi na svim pitanjima koja se odnose na slobodan pristup informacijama kojima raspolaže Uprava i u tom pravcu ostvaruje neposrednu komunikaciju sa Službom za odnose s javnošću BPK Goražde; izrađuje nacrt objedinjenog jedinstvenog godišnjeg, polugodišnjeg i mjesečnog plana i programa inspekcijskog nadzora po inspekcijama i za cijelu Upravu, koje donosi direktor Uprave; prati i uobziruje u finalne planove i izvještaje Uprave, sugestije i primjedbe resornih ministarstava, kao i Vlade Kantona, uz neposrednu saradnju sa inspektorima Uprave; prati izvršenje planskih zadataka na mjesečnom i godišnjem nivou, sačinjava izvještaje i upoznaje direktora Uprave o istom; vrši provjeravanje i utvrđivanje činjeničnog stanja po zahtjevu direktora Uprave u slučajevima kada postoje indicije ili saznanja o povredi službene dužnosti od strane državnog službenika ili namještenika i izvještava direktora Uprave o rezultatima izvršenih provjera i utvrđenom činjeničnom stanju; vrši kontrolu pravilnosti upotrebe službenih vozila; vrši praćenje ažurnosti vođenja evidencija koje se vode u upravi; prati sve propise u vezi sa materijalno-finansijskim poslovanjem; priprema elemente godišnjeg plana svih nabavki i neposredno se stara o pripremi tenderske i druge dokumentacije za provođenje postupka javnih nabavki roba, usluga i radova; brine o poštivanju procedura javnih nabavki u smislu dostave potrebnih izvještaja i podataka Agenciji za javne nabavke BiH; obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor Uprave.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, ekonomske ili kriminalističke struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- položen stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru
- položen vozački ispit "B" kategorije
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, ukoliko ga kandidat posjeduje
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o položenom vozačkom ispitu za vozača "B" kategorije- važeća vozačka dozvola
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.