Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.09.2017. godine

Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo
06- 960/17

 


01.Pomoćnik načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove - 1 (jedan) izvršilac

02.Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove - 1 (jedan) izvršilac

03.Stručni saradnik za komunalne poslove u Službi za komunalne i inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršilac

04.Pomoćnik načelnika za privredu u Službi za privredu - 1 (jedan) izvršilac

05.Stručni saradnik za ljudske resurse u Službi kabineta Općinskog načelnika - 1 (jedan) izvršilac

06.Stručni saradnik u Pravobranilištu Općine Stari Grad - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Neposredno rukovodi službom za upravu, planira, organizuje, objedinjava i usmjerava rad Službe, raspoređuje poslove i zadatke na državne službenike i namještenike, daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć, uspostavlja i održava kvalitetnu i efikasnu eksternu i internu komunikaciju. Obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe, te s tim u vezi duži predmete i vodi prvostepeni upravni postupak u najsloženijim predmetima u imovinsko-pravnoj i stambenoj oblasti. Odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika (kada takvo rješenje postoji), odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u okviru Službe. Odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno stručno i racionalno vršenje poslova, predlaže, izrađuje i odgovara za realizaciju planova i pri tome vodi računa o utvrđenim rokovima i prioritetima, predlaže, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe, predlaže godišnji program rada Službe. Donosi mjesečne i druge planove rada sa rokovima i izvršiocima, podnosi godišnji izvještaj o radu, te izvještava o izvršenju mjesečnih planova rada sa podacima o pojedinačnim rezultatima rada službenika i namještenika. Redovno informiše Općinskog načelnika o stanju u oblastima za koje je obrazovana Služba. Prati rad svih uposlenih u Službi, te kontroliše njihovu predanost i marljivost u radu, odnos prema sredstvima rada, odnos prema strankama, te racionalno korištenje radnog vremena i u skladu sa tim daje prijedloge radnih ocjena za državne službenike i namještenike iz Službe. Stara se i organizuje vođenje evidencija korištenja godišnjih odmora i drugih vidova odsustvovanja sa posla značajnih za rad Službe (odsustvo zbog bolesti, plaćeno i neplaćeno odsustvo i sl.) i o istom obavještava Službu za finansije i Službu kabineta općinskog načelnika. Pomoćnik načelnika za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku

02.Opis poslova: Radi na pripremi složenijih upravnih rješenja, vodi upravni postupak, rješava i druge stručne poslove u imovinsko-pravnoj oblasti. Učestvuje u pripremi prijedloga, odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Odsjeka, kao i u izradi godišnjih i periodičnih izvještaja. Prati zakonske propise iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje povjerenih mu poslova. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak

03.Opis poslova: Obavlja složene poslove iz nadležnosti organizacijske jedinice, za čije vršenje je potreban visok stepen stručnosti i neovisnosti, odnosno samostalnosti u vršenju poslova. Obilazi teren i učestvuje u utvrđivanju tehničkih uslova za izvršavanje poslova u komunalnoj oblasti. Učestvuje u prikupljanju dokumentacije i ostalih potrebnih akata u postupku rješavanja predmeta. Učestvuje u sastavljanju izvještaja iz komunalne oblasti. Učestvuje u iniciranju mjera za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti, odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

04.Opis poslova: Neposredno rukovodi službom za upravu, planira, organizuje, objedinjava i usmjerava rad Službe, raspoređuje poslove i zadatke na državne službenike i namještenike, daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć, uspostavlja i održava kvalitetnu i efikasnu eksternu i internu komunikaciju. Obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe. Odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika (kada takvo rješenje postoji), odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u okviru Službe. Odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno stručno i racionalno vršenje poslova, predlaže, izrađuje i odgovara za realizaciju planova i pri tome vodi računa o utvrđenim rokovima i prioritetima, predlaže, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe, predlaže godišnji program rada Službe. Donosi mjesečne i druge planove rada sa rokovima i izvršiocima, podnosi godišnji izvještaj o radu, te izvještaje o izvršenju mjesečnih planova rada sa podacima o pojedinačnim rezultatima rada službenika i namještenika. Redovno informiše Općinskog načelnika o stanju u oblastima za koje je obrazovana Služba. Prati rad svih uposlenih u Službi, te kontroliše njihovu predanost i marljivost u radu, odnos prema sredstvima rada, odnos prema strankama te racionalno korištenje radnog vremena i u skladu sa tim daje prijedloge radnih ocjena za državne službenike i namještenike iz Službe. Stara se i organizuje vođenje evidencija korištenja godišnjih odmora i drugih vidova odsustvovanja sa posla značajnih za rad Službe (odsustvo zbog bolesti, plaćeno i neplaćeno odsustvo i sl.) i o istom obavještava Službu za finansije i Službu kabineta općinskog načelnika. Pomoćnik načelnika za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.

05.Opis poslova: Obavlja poslove ažuriranja personalnih evidencija državnih službenika i namještenika. Ažurira personalne dosijee uposlenika sa kompletnom pratećom dokumentacijom i rješenjima o pravima i dužnostima uposlenika. Izdaje uvjerenja iz personalne evidencije kao i pisane obavjesti iz ove oblasti. Učestvuje u unošenju i ažuriranju evidencije o uposlenicima u kadrovskom programu. Učestvuje u poslovima evidentiranja i prijavljivanja uposlenih kod nadležnih institucija (poreska uprava, zdravstveno i penzijsko osiguranje), te provođenja odgovarajućih promjena kod istih. Prati plan volontera za tekuću godinu i stara se o njegovoj urednoj realizaciji (prijem i raspoređivanje novih volontera po službama, prijava i odjava kod Porezne uprave, ažuriranje spiskova svih volontera, a u skladu sa uputama rukovodioca Službe), te učestvuje u izradi ugovora o volonterskom radu. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i rukovodiocu Službe kabineta Općinskog načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

06.Opis poslova: Stručni saradnik obavlja složene stručne i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti pravobranilaštva, za čije vršenje je potreban visok stepen stručnosti i neovisnosti, odnosno samostalnosti u vršenju poslova. Samostalno obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove koje mu povjeri Pravobranilac kao što su: vrši tehničku pripremu nacrta i prijedloga akata u Pravobranilaštvu, vodi zapisnik sjednice kolegija Pravobranilaštva i prati izvršenje zaključaka i stavova, prati i koordinira rad namještenika u obavljanju arhivskih i kancelarijskih poslova, stara se o nabavci literature za potrebe Pravobranilaštva, vrši poslove prijema Pravobranioca, prima stranke i daje im informacije u predmetu u granicama ovlaštenja koje mu daje Pravobranilac, kontroliše rukovanje pečatom Pravobranilaštva, obavlja i druge poslove po nalogu Pravobranioca.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova-Pravni fakultet
- stručni upravni ispit,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02.
- VSS - VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- Pravni fakultet ili drugi fakultet pravne struke
- stručni upravni ispit
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03.
-VSS-VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- Građevinski fakultet
- stručni upravni ispit
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04.
-VSS-VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova- Pravni fakultet
- stručni upravni ispit
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05.
-VSS-VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- Fakultet društvenog smjera
- stručni upravni ispit
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 06.
-VSS-VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- Fakultet društvenog smjera
- stručni ispit
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (ukoliko ga kandidati posjeduju)
4. kandidati za pozicije stručnih saradnika (poz. 02., 03., 05. i 06.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

U skladu sa članom 38. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati koji su položili stručni upravni ispit ili pravosudni ispit pred bilo kojim nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja po javnom konkursu.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Stari Grad Sarajevo, br. 06-960/17"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.