Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.09.2017. godine

Na osnovu čl. 37., 87. stav 2. i 99. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona

4 / 469

 

- Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz finansijske oblasti, na osnovu odgovarajućih podataka; učestvuje u izradi budžeta i izvještaja o finansijskom poslovanju, u dijelu koji se odnosi na Upravu, a u skladu sa zakonom i drugim propisima iz te oblasti; prati propise u oblasti finansija i knjigovodstva i stara se o njihovoj primjeni; obrađuje prikupljene podatke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih problema u ekonomsko-finansijskoj oblasti; učestvuje u planiranju nabavke opreme, potrošnog materijala, tehničkih sredstava i drugo, priprema tendersku dokumentaciju za prikupljanje ponuda za radove i usluge, te učestvuje u provođenju postupka javne nabavke; vrši kontrolu računske i finansijske ispravnosti doznaka, te praćenje svih finansijskih promjena; vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i drugo); prati dinamiku utroška planiranih sredstava, mjesečno, kvartalno i godišnje, te predlaže preraspodjelu utroška sredstava po budžetskim pozicijama, a vezano za naknade zaposlenim i materijalne troškove u toku budžetske godine; na osnovu popunjenog obrasca „Prijava mjesečnih podataka za obračun plaća" i priloženih priloga (rješenja, odluke, podaci iz šiht liste, ugovora o djelu ili obavljanju privremenih, odnosno povremenih poslova i drugo), vrši obračune eventualnih poreza i doprinosa, odn. popunjavanje dodatnih obrazaca, u skladu sa propisima za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika i dostavlja ih operateru za poslove Trezora; kontaktira i sarađuje sa Ministarstvom finansija o svim poslovima finansijske prirode, koji se odnose na Upravu; odgovara za zakonitost i stručnost rada u oblasti za koju je zadužen; neposredno radi na pripremi i organizaciji svih radnih sastanaka i konferencija za medije, koje organizira Uprava; vodi zapisnike i izrađuje zaključke sa sastanaka Stručnog kolegija i drugih sastanaka koje organizuje Uprava; vrši i sve druge poslove po nalogu rukovodioca sektora i direktora Uprave, u odnosu na pitanja svog radnog mjesta i djelokruga sektora; za svoj rad odgovoran je rukovodiocu sektora i direktoru Uprave.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

-VSS / VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (sa najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, struka: ekonomska,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine,
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba),
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.dokaz o poznavanju rada na računaru,
5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.