Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Zavidovići
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.09.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/12" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Zavidovići, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići


5 / 611

 

01. Stručni saradnik za lektorske poslove - 1(jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za praćenje potraživanja i obaveza i knjigovodstvo budžeta - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za praćenje potraživanja, knjigovodstvo budžeta i finansijsku operativu- 1(jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: - Vrši lektorisanje općinskih propisa i drugih akata koji se upućuju Općinskom vijeću na usvajanje ili razmatranje na službene jezike Federacije BiH ili Bosne i Hercegovine, učestvuje u lektorisanju odluka i akta Općinskog vijeća i njegovih tijela koje samostalno donose,pomaže redakcijskom kolegiju Općinskog vijeća prilikom izdavanja „Službenog glasnika općine Zavidovići" i druge publikacije na poslovima lektorisanja tekstova,analizira akte službi za upravu i obrazce podnesaka i ukazuje sekretaru općinskog organa državne službe na uočene nepravilnosti u vezi sa tekstom, te daje prijedlog za njihovo otklanjanje, vrši obuku državnih službenika i namještenika u vezi sa jezičkim pravilima radi pravilne izrade akata u skladu sa planom obuke,vodi sjednice kolegija i savjeta općinskog načelnika, izrađuje zapisnike, priprema akta donesena i utvrđena na sjednicama kolegija i savjeta, objavljuje informacije o radu kolegija i savjeta općinskog načelnika, stara se o izvršavanju programa rada Općinskog vijeća Zavidovići u vezi sa utvrđivanjem dnevnog reda za kolegij općinskog načelnika,učestvuje u prikupljanju i obradi podataka i informisanju javnosti o radu Općinskog organa uprave i Općinskog vijeća,priprema sadržaje za uređivanje službene web stranice Općinskog organa uprave i u tu svrhu u suradnji sa općinskim službama za upravu, posebnim službama i Općinskim vijećem Zavidovići radi prikupljanja podataka o njihovom radu, učestvuje u pripremi saopćenja za javnost i druge informativne materijale, priprema i uređuje brošure, publikacije, biltene i druge informativne materijale iz nadležnosti Općine, prati pisanje o svim dešavanjima u Općini Zavidovići u svim medijima, u vezi sa tim sastavlja odgovarajuće dokumente, publikacije, demantije, dopunske informacije i akta,predlaže donošenje općinskih propisa iz nadležnosti Kabineta i aktivno učestvuje u izradi tih propisa, priprema tendere i tendersku dokumentaciju iz nadležnosti Kabineta, te vrši njihovu realizaciju i podnosi izvještaj o realizaciji projekta,obavlja poslove u komisijama, timovima i radnim grupama koje imenuje općinski načelnik, vrši praćenje i kontrolu kvaliteta i kvantiteta ugovorenih radova, isporuke roba i vršenja usluga po nalogu općinskog načelnika,obavlja poslove stručnog saradnika za poslove informisanja i odnose s javnošću u slučaju njegove odsutnosti sa posla,provodi usvojenu politiku sistema kvaliteta i zaštite okoliša u okviru svojih poslova,obavlja i druge poslove iz nadležnosti Kabineta po nalogu sekretara općinskog organa državne službe i općinskog načelnika, a u skladu sa stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta.

02. Opis poslova: U saradnji sa odgovornim licima organizuje evidenciju dospjelih potraživanja i obaveza i vrši analizu istih, prati propise iz oblasti planiranja budžeta, računovodstva budžeta, finansijske operative i izvještavanja,podnosi mjesečne izvještaje o potraživanjima naplaćenim po osnovu poduzetih mjera sa odgovarajućim prijedlozima i sugestijama, kao i o dospjelim obavezama,prati i analizira bilansne pozicije potraživanja i obaveza, te poduzima aktivnosti naplate potraživanja i izmirenja obaveza, po potrebi sačinjava izvještaje o naplaćenim potraživanjima i izmirenim obavezama,učestvuje u pripremi podataka za izradu izvještaja i obračuna iz oblasti budžetskog računovodstva i finansija , vrši zakonsku, računsku, formalnu, logičnu kontrolu dokumentacije,vrši obračun i kontiranje finansijsko materijalne dokumentacije službe za upravu u skladu sa Uredbom o računovodstvu, Pravilnikom o knjigovodstvu, kodeksima, računovodstvenim standardima i drugim relevantnim propisima i aktima,po potrebi vrši obračun plaća, toplog obroka, regresa, bolovanja naknada za prevoz sa posla i na posao i drugih naknada,vodi evidenciju o prilivu i utrošku budžetskih i namjenskih sredstava i o tome izvještava šefa Odsjeka, na osnovu naloga za knjiženje vrši unos podataka u glavnu knjigu i vodi knjigovodstvo budžeta,vrši formalno suštinsku i logičnu kontrolu potpunosti i ispravnosti dokumentacije na osnovu koje su stvorene ili se stvaraju obaveze za plaćanje u budžetu,vodi evidenciju o prihodima, rashodima, imovini i izvorima sredstava, o sredstvima posebnih namjena, i drugim sredstvima budžeta,odgovoran je za tačnost i blagovremenost knjiženja, te za vjerodostojnost, istinitost i urednost knjigovodstvenih isprava na osnovu kojih se vrše knjiženja,sarađuje sa popisnim komisijama prilikom popisa sredstava i izvora sredstava,vodi evidenciju o prilivu i utrošku budžetskih i namjenskih sredstava i o tome izvještava šefa odsjeka,učestvuje u izradi budžeta u fazi prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta,učestvuje u izradi periodičnih izvještaja o izvršenju Budžeta, učestvuje u izradi godišnjih izvještaja o izvršenju budžeta i izradi završnog računa,učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih konsolidovanih računovodstvenih izvještaja za korisnike budžeta, učestvuje u izradi izmjena i dopuna budžeta, odgovoran je za tačnost, ažurnost i potpunost podataka u računovodstvenim knjigama budžeta, odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje po potrebi i drugih poslova iz djelokruga nadležnosti Odsjeka,knjiži, kontroliše uplatu i priprema izvještaje o naplati općinskih naknada,priprema tendere i tenderske dokumentacije iz nadležnosti Službe, te vrši njihovu realizaciju i podnosi izvještaj o realizaciji projekta,obavlja poslove u komisijama, timovima i radnim grupama koje imenuje općinski načelnik ,vrši praćenje i kontrolu kvaliteta i kvantiteta ugovorenih radova, isporuke roba i vršenja usluga po nalogu općinskog načelnika i pomoćnika načelnika,obavlja poslove Stručnog saradnika za praćenje potraživanja, knjigovodstvo budžeta i finansijsku operativu i poslove Višeg samostalnog referenta za knjigovodstvo - glavni knjigovođa i finansijsku operativu, u slučaju odsutnosti sa posla,
- provodi usvojenu politiku sistema kvaliteta i zaštite okoliša u okviru svojih poslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu općinskog načelnika i pomoćnika načelnika, a u skladu sa stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta.


03.Opis poslova: - U saradnji sa odgovornim licima organizuje evidenciju dospjelih potraživanja, te vrši analizu potraživanja, prati propise iz oblasti budžeta, računovodstva budžeta i finansijskog izvještavanja,podnosi mjesečne izvještaje o potraživanjima naplaćenim na osnovu poduzetih mjera sa odgovarajućim prijedlozima i sugestijama,prati i analizira bilansne pozicije potraživanja i obaveza, te poduzima aktivnosti o naplati potraživanja i u vezi sa tim izmirenju obaveza,ustrojava i ažurira evidencije dospjelih potraživanja,sačinjava izvještaje o naplaćenim potraživanjima,učestvuje u pripremi podataka za izradu periodičnih i godišnjih izvještaja i obračuna iz oblasti budžetskog računovodstva i finansijskog izvještavanja,vrši zakonsku, računsku, formalnu, logičnu kontrolu dokumentacije koju priprema za knjiženje,vrši obračun plaća, toplog obroka, regresa, bolovanja naknada za prevoz sa posla i na posao i drugih naknada, priprema i daje podatke koji se odnose na izvršenje budžeta, učestvuje u izradi Budžeta općine u fazi prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta,učestvuje u izradi mjesečnih, tromjesečnih, šestomjesečnih i devetomjesečnih izvještaja o izvršenju Budžeta, učestvuje u izradi godišnjih izvještaja o izvršenju Budžeta i izradi završnog računa, učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih konsolidovanih računovodstvenih izvještaja za korisnike Budžeta općine, učestvuje u izradi rebalansa budžeta,učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih obračuna budžeta,učestvuje u pripremi za izradu završnog računa, odgovoran je za tačnost i blagovremenost izvršavanje poslova iz djelokruga svoga rada,odgovoran je za ažurno,tačno i potpuno evidentiranje u pomoćnim knjigama iz svoje nadležnosti,obavlja poslove za izradu obrasca MIP-1023 - Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak,obavlja poslove na izradi obrasca GIP-1022 - godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima,sarađuje sa zavodima, fondovima i drugim institucijama čija je saradnja vezana sa opisom ovog radnog mjesta,vodi poslovne knjige - glavnu i pomoćnu blagajnu (KM i devizna), vrši kontrolu potpunosti i ispravnosti dokumentacije u knjizi blagajne i upozorava šefa Odsjeka na eventulane nepravilnosti,provodi usvojenu politiku sistema kvaliteta i zaštite okoliša u okviru svojih poslova,obavlja poslove Višeg stručnog saradnika za budžet, knjigovodstvo budžeta i finansijsku operativu u slučaju njegove odsutnosti sa posla,priprema tendere i tenderske dokumentacije iz nadležnosti Odsjeka, te vrši njihovu realizaciju i podnosi izvještaj o realizaciji projekta,obavlja poslove u komisijama, timovima i radnim grupama koje imenuje općinski načelnik,vrši praćenje i kontrolu kvaliteta i kvantiteta ugovorenih radova, isporuke roba i vršenja usluga po nalogu općinskog načelnika i pomoćnika načelnika,provodi usvojenu politiku sistema kvaliteta i zaštite okoliša u okviru svojih poslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu općinskog načelnika i pomoćnika načelnika, a u skladu sa stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, diploma visokog obrazovanja lektorske i jezičke (bosanski, hrvatski i srpski jezik) struke
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02 i 03:
- VSS - VII stpen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, diploma visokog obrazovanja ekonomske struke
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru
- položen vozački ispit za vozača „B" kategorije

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke spreme
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o položenom ispitu za vozača „B" kategorije , za pozicije 02. i 03
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.